Foto. Shutterstock

OT Logistics odnotowało 104,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 106,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 

Strata operacyjna wyniosła 45,45 mln zł wobec 58,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r. wobec 982,65 mln zł rok wcześniej.

“W tym niełatwym czasie, priorytetem dla zarządu było utrzymanie płynności finansowej spółek grupy, a także ustabilizowanie relacji z wierzycielami finansowymi oraz partnerami biznesowymi. W związku z powyższym, zostały opracowane i wdrożone inicjatywy mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesów restrukturyzacji, dezinwestycji oraz optymalizacji posiadanych zasobów. Zainicjowane działania przyniosły oczekiwany rezultaty w postaci chociażby sprzedaży kluczowej nieruchomości nieoperacyjnej czy otrzymaniu niewiążącej oferty nabycia akcji Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie” – czytamy w liście prezesa Konrada Hernika do akcjonariuszy.

Pomimo utrzymujących się w 2019 roku wysokich obciążeń finansowych związanych z koniecznością obsługi zadłużenia oraz procesów stabilizacji relacji z wierzycielami finansowymi, spółki Grupy OT Logistics prowadziły w niezachwiany sposób normalną działalność operacyjną.

“Łączne przychody grupy w roku 2019 sięgnęły 985 mln zł podobnie, jak w roku poprzednim. Wprawdzie miniony rok zakończyliśmy wysokim poziomem straty, jednak w dużej mierzy wynikało to z korekty księgowej w stosunku do wartości bilansowej posiadanych aktywów. Podstawowa działalność operacyjna pozostaje w dalszym ciągu rentowna” – czytamy dalej.

Grupy OT Logistics podało także, że kluczowe dla grupy spółki z powodzeniem realizowały działania operacyjne, umacniając pozycję rynkową i poprawiając wyniki finansowe. Rosła skala przeładunków w portach oraz zwiększała się dynamicznie skala operacji spedycyjnych. Trudna sytuacja na rynku przewozów kolejowych odbiła jednak swoje piętno w segmencie przewozów kolejowych. Przyniosło to negatywne skutki dla spółki STK S.A. i wpłynęło na pogorszenie jej kondycji finansowej, a w konsekwencji spowodowało, że spółka była zmuszona wszcząć postępowanie sanacyjne.

“Rozpoczęty w 2019 roku proces uzdrawiania finansów spółki i poprawy efektywności dał podstawę do kontynuowania, przez obecny zarząd w zmienionym składzie, działań restrukturyzacyjnych w roku 2020. Podjęte działania przyczyniły się m.in. do poprawy relacji z wierzycielami finansowymi i ostatecznie doprowadziły do uzgodnienia korzystnych dla spółki i grupy warunków przedłużenia finansowania do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Ponadto spółka pozyskała także istotną kwotę tytułem pożyczki od głównego akcjonariusza na wsparcie płynności grupy” – napisał także Hernik.

W ramach realizacji dotychczasowej strategii oraz założeń planu naprawczego, zarząd sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, zakładające m.in. koncentrację działalności grupy na działalności portowej oraz spedycyjnej, wypełniającej pełen łańcuch logistyczny od i do klienta docelowego. Do potencjalnej sprzedaży wyodrębniono także aktywa, które w mniejszym stopniu powiązane są synergicznie z podstawową działalnością portową. W ślad za tym wdrożono także dalsze działania restrukturyzacyjne i reorganizacyjne.

“Podejmowane działania w roku 2020 powinny przynieść bardzo wyraźne efekty w zakresie zwiększenia możliwości sprzedażowych, obniżenia poziomu kosztów działalności, a w efekcie istotnego zwiększenia wewnętrznych przepływów operacyjnych. Planowane na rok 2020 zredukowanie zadłużenia, istotne obniżenie kosztów finansowych oraz ograniczenie wysokich usług doradczych i prawnych, przyniosą grupie znaczną poprawę zdolności do regulacji zobowiązań, doprowadzenie do stabilizacji sytuacji finansowej oraz osiąganie znacznie korzystniejszych niż dotychczas wyników finansowych” – napisał również prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 47,95 mln zł wobec 107,81 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: ISBnews