PGNiG odnotowało 0,58 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r., według szacunkowych danych, wobec 5,14 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 1,66 mld zł wobec 7,27 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,84 mld zł wobec 6,45 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,43 mld zł wobec 7,28 mld zł rok wcześniej.

“Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w II kwartale 2021 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

 •  wyższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 118% oraz ceny gazu rynku dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyższe o 267% w porównaniu do II kwartału 2020 r.;
 •  rozwiązanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. +296 mln zł;
 •  spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej o 37 tys. ton (-22% r/r) w Norwegii w relacji do II kwartału 2020 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

 •  istotny wzrost ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
 • wyższa o 5,6%, w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy, średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 maja 2021 r.;
 • wpływ zawiązania odpisu na zapasie w kwocie -8 mln PLN, przy rozwiązaniu odpisu na +108 mln zł w II kwartale 2020 r.;
 • wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń: (1) ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości -185 mln zł (w II kw. 2020 r.: +171 mln zł), (2) ujętych w zapasie gazu jako zmniejszenie kosztu pozyskania+67 mln zł (w II kw. 2020 r.: -68 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

 •  wyższa o 3,6% stawka opłat, w porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy, za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 1 lutego 2021 r.;
 •  niższa średnia temperatura w II kwartale 2021 r. o 0,31°C r/r;
 •  saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -23 mln zł w II kwartale 2021 r. wobec +2 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

 • wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 14% R/R przy niższej średniej temperaturze w II kwartale 2021 r. i niższych wolumenach produkcji ciepła;
 • wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 11% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

W całym I półroczu 2021 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł – według wstępnych szacunkowych danych – 2,32 mld zł wobec 5,92 mld zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 5,06 mld zł wobec 9,35 mld zł rok wcześniej, a EBIT – odpowiednio: 3,28 mld zł wobec 7,66 mld zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2021 roku nastąpi w dniu 2 września 2021 roku, podkreślono.

Źródło: