Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał na rzecz spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada po 50% udziałów, decyzje o przyznaniu każdej z nich prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, o mocy 720 MW każda. Decyzje są zgodne z wnioskami spółek, podała Polenergia.

Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez ministra klimatu i środowiska w rozporządzeniu z 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 zł za 1 MWh. Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podano. 

“Przyznane wsparcie to kluczowy warunek dalszych dynamicznych prac i zarazem odpowiedź, kiedy możemy zacząć budowę. Jesteśmy już teraz na dobrej drodze, by najpóźniej w 2027 roku pierwszy projekt Polenergii i Equinor został oddany do użytku. Musimy wykorzystać tę szansę, bo ona będzie miarą osiągniętego sukcesu i pokaże, czy realne jest pozyskanie z farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego aż 28 GW do 2050 roku. To by oznaczało, że Polska byłaby w stanie wykorzystać energetyczny potencjał Bałtyku aż w 30%” – powiedział prezes Grupy Polenergia Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, pozyskanie wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie spółek projektowych zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji określających cenę wsparcia. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przez wspólników, prace budowlane mogłyby się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 roku, zaznaczono. 

Polenergia podała w raporcie, że szacowana przez spółkę wysokość dodatkowych płatności wynikających z umowy dotyczącej m.in. sprzedaży udziałów w spółkach projektowych zawartej  5 marca 2018 roku ze Statoil Holding Netherlands, które Polenergia zamierza przeznaczyć na dalsze finansowanie rozwoju projektów, wyniesie – w odniesieniu do projektu morskiej farmy wiatrowej realizowanego przez MFW Bałtyk III sp. z o.o., 34 762 euro na każdy MW mocy zainstalowanej. 

Źródło: