28 grud­nia w Viana do Castelo odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Portugalii okrętu patro­lo­wego Setúbal, czwar­tej jed­nostki typu Viana do Castelo budo­wa­nej przez lokalny prze­mysł stocz­niowy.

Okręty powstają w stoczni Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a kon­trakt na budowę serii pod­pi­sano w 2002 roku. Po zawi­ro­wa­niach budże­to­wych zakłada się, że cała seria będzie liczyła dzie­sięć jed­no­stek – ostatni z nich ma wejść do służby około 2024 roku. Obecnie w stoczni budo­wane są dwa kolejne okręty.

Może Cię zainteresować:

Flota Czarnomorska: okręt patrolowy Wasilij Bykow wszedł do służby w rosyjskiej marynarce

Flota Czarnomorska: okręt patrolowy Wasilij Bykow wszedł do służby w rosyjskiej marynarce

28 grud­nia w Viana do Castelo odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Portugalii okrętu patro­lo­wego Setúbal, czwar­tej jed­nostki typu Viana do Castelo budo­wa­nej przez lokalny prze­mysł stocz­niowy. Czytaj dalej

Każdy z patro­low­ców ma kadłuby o wymia­rach 83,1×13 metrów i wypor­ność 1600 ton. Ich głów­nym zada­niem jest dozór w mor­skiej stre­fie wyłącz­no­ści gospo­dar­czej Portugalii oraz wspar­cie służb porządku publicz­nego. Z tego też względu pla­nuje się wypo­sa­żyć je w zestaw środ­ków pozwa­la­ją­cych na zbie­ra­nie zanie­czysz­czeń z powierzchni morza. Obecnie są przy­sto­so­wa­nie do zadań poli­cyjno-ratow­ni­czych, na pokła­dzie znaj­duje się uzbro­je­nie zło­żone z bez­za­ło­go­wego sta­no­wi­ska strze­lec­kiego OTO Melara Marlin WS dla 30 mm armaty oraz dwa kara­biny maszy­nowe. W rufo­wej czę­ści pokładu przy­go­to­wano lądo­wi­sko dla śred­niego śmi­głowca Westland Lynx.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.