23 kwietnia br r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się XXX posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP. W spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski. Tematyka spotkania dotyczyła realizacji polityki energetycznej w polskich obszarach morskich oraz działań w zakresie założeń polskiej polityki polarnej.

Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Energii zaprezentowali działania w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej, rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej. Następnie, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówił działania dotyczące założeń polskiej polityki polarnej.

Rozmowy także dotyczyły stanu prac w zakresie realizacji Priorytetu 6. PO Rybactwo i Morze „Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej” oraz raportu z realizacji polityki morskiej RP w 2017 r. Ponadto zaproszono członków Zespołu do Szczecina na obchody Światowych Dni Morza oraz 6. Międzynarodowy Kongres Morski.

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

Źródło: MGMiŻŚ