Morska Stocznia Remontowa Gryfia wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawiązały spółkę pod nazwą Zakład Recyklingu Statków Szczecin. Akt notarialny w tej sprawie został podpisany w poniedziałek, 1 lipca, przez strony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Jest to ważny etap realizacji projektu „Zielona Stocznia w Polsce”, która stanowi jeden z czterech filarów Programu Batory w części  „Reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Głównym zadaniem spółki będzie utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek pływających, który spełniałby międzynarodowe standardy – w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Jako lokalizację dla I etapu inwestycji wskazano część terenów użytkowanych przez Morską Stocznię Remontową Gryfia w Szczecinie.

Zarówno decyzja o współpracy ze stocznią Gryfia, jak i wybór lokalizacji dla zakładu recyklingu statków to wynik prac działającej od maja 2017 r. grupy roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce”. Zespołu składał się z ekspertów pod przewodnictwem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a jego zadaniem było wypracowanie optymalnych sposobów realizacji projektu.

Na potrzeby zakładu recyklingu statków przewiduje się m.in. adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni Gryfia w Szczecinie, jak również wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających – tak by nowopowstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.

W II etapie realizacji projektu (po roku 2022) przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności na obiekty inne niż statki np. platformy wiertnicze, wiatraki itp.), przy czym decyzje o uruchomieniu II etapu  będą uzależnione od osiągnięcia odpowiedniej rentowności przez spółkę celową.

Uruchamiany projekt ma mieć charakter komercyjny, tzn. po okresie przygotowania i rozruchu ma przynosić konkretne korzyści finansowe. Ponadto wdrażany projekt wpisuje się w politykę UE dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, co będzie miało ogromne znaczenie w najbliższych 15-20 latach.

Nowe przepisy UE wyraźnie potwierdzają trend odchodzenia od niebezpiecznego dla pracowników i środowiska „plażowego” złomowania statków w krajach Azji Południowo-Wschodniej na rzecz bezpiecznego i przyjaznego recyklingu w nowoczesnych przystosowanych do tego zakładach. Ta zmiana stwarza szansę na udział i rozwój polskiego sektora stoczniowego w branży recyklingu statków, jak również szansę na pozyskanie dla gospodarki krajowej tysięcy ton cennych surowców wtórnych, w tym w szczególności złomu stalowego i metali kolorowych

 

Realizacja projektu będzie prowadzona wg następującego harmonogramu ramowego:

Zawiązanie spółki celowej „Zakład Recyklingu Statków”  – I połowa roku  2019.

Proces organizacyjny i przedinwestycyjny powołanego podmiotu do realizacji projektu – lipiec – grudzień 2019 r., w tym na bazie już przygotowanych przez Grupę Roboczą materiałów i opracowań stworzenie Studium wykonalności projektu „Zielona stocznia” w  Polsce – lipiec 2019 – grudzień 2019 r.

Dokonanie uzgodnień i wystąpień formalnych w zakresie podstawowych decyzji niezbędnych dla funkcjonowania spółki (m.in. lokalizacja, decyzje środowiskowe, decyzje finansowe, program badawczo-rozwojowy) – lipiec 2019 – grudzień 2019 r.

Podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu „Zielona stocznia”  w Polsce na podstawie studium wykonalności i innych analiz wraz z odpowiednimi czynnościami prawnymi – grudzień 2019 r.

Proces inwestycyjny związany z uruchomieniem działalności operacyjnej podmiotu realizującego projekt „Zielona stocznia” w Polsce – kwiecień 2020 – czerwiec 2022 r.

Uruchomienie działalności operacyjnej podmiotu, w tym realizacji projektu badawczo-rozwojowego – styczeń 2020 r.

Rozpoczęcie wdrożenia produktów powstałych w ramach sektorowego programu badawczo-rozwojowego w zakresie pełnego wykorzystania materiałów pochodzących z demontażu obiektów pływających:  2022 r.

Ewaluacja projektu:  do 30 grudnia 2022 roku

 

Morska Stocznia Remontowa Gryfia to przedsiębiorstwo z blisko siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu budów, przebudów i remontów statków różnych typów i rozmiarów. Dotychczas w stoczni przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy remontów i przebudów jednostek pływających. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie potencjału Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w zakresie wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej.

Podpis   ER