Korwety rakietowe Hamina / Portal Stoczniowy

5 lipca mini­ster obrony Finlandii poin­for­mo­wał o wybra­niu oferty izra­el­skiej firmy Israel Aerospace Industry (IAI) w prze­targu na dostawę poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych nowej gene­ra­cji poko­nała pro­du­cen­tów euro­pej­skich oraz ame­ry­kań­skich.

Oferta objęła nową gene­ra­cję poci­sku Gabriel – Gabriel V Advanced Naval Attack Missile – któ­rego opra­co­wa­nie roz­po­częto na początku bie­żą­cego wieku. Broń trafi na pokłady moder­ni­zo­wa­nych okrę­tów rakie­to­wych typu Hamina oraz kor­wet nowej gene­ra­cji, poci­ski otrzy­mają lokalne ozna­cze­nie SSM2020. Kontrakt ma war­tość 162 mln euro, a dodat­kowo zawiera opcję o war­to­ści 193 mln euro. Poza poci­skami Finowie kupują także wyrzut­nie, symu­la­tory, sprzęt dia­gno­styczny, czę­ści zamienne oraz usługę szko­le­niową. Dostawy mają zostać zre­ali­zo­wane w latach 2019 – 2025, a pro­ces obsług tech­nicz­nych ma zostać pro­wa­dzony w Finlandii.

Zobacz też: Kongsberg dostarczy sonary dla rakietowych korwet fińskiej marynarki wojennej.

Gabriele zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane poci­ski RBS-15, któ­rych resurs tech­niczny zosta­nie wyczer­pany w latach 20. bie­żą­cego wieku. Nowa broń ma być eks­plo­ato­wana przy­naj­mniej do połowy obec­nego stu­le­cia.

Według dostęp­nych infor­ma­cji, jedy­nym użyt­kow­ni­kiem poci­sków Gabriel Mk.V jest obec­nie Marynarka Wojenna Izraela. IAI sta­rał się zain­te­re­so­wać kon­struk­cją Singapur, jed­nak decy­denci tego współ­cze­snego polis posta­wili na ame­ry­kań­skie RGM-84 Harpoon. Nieoficjalnie pocisk ma zasięg około 150 km, aktywny układ kie­ro­wa­nia, a także bez­prze­wo­dowe łącze wymiany infor­ma­cji z nosi­cie­lem.

Źrodło: zbiam.pl

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.