Remontowa Shipbuilding / Portal Stoczniowy

7 marca w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki dru­giego z serii statku wie­lo­za­da­nio­wego typu B 618.

Może Cię zainteresować:

Fiński kontrakt Stoczni Gdańsk: spółka będzie budować dźwigi na zagraniczne rynki

Fiński kontrakt Stoczni Gdańsk: spółka będzie budować dźwigi na zagraniczne rynki

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia. Czytaj dalej

Kontrakt na budowę dwóch wie­lo­za­da­nio­wych jed­no­stek pły­wa­ją­cych dla Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie firma pod­pi­sała 5 marca 2018 roku. Pierwsza jed­nostka – B 6181, któ­rej stępkę poło­żono 29 paź­dzier­nika 2018 roku, ma obec­nie mon­to­wany kadłub.

Budowa pary stat­ków wie­lo­za­da­nio­wych jest reali­zo­wana z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projekt jed­no­stek wyko­nało biuro Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. pod nad­zo­rem towa­rzy­stwa kla­sy­fi­ka­cyj­nego Polski Rejestr Statków S.A. Koszt pro­jektu osią­gnie 240 mln PLN, z czego dofi­nan­so­wa­nie unijne wynie­sie 204 mln PLN.

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia. Wzmocnienia lodowe kadłuba umoż­li­wią im peł­nie­nie funk­cji lodo­ła­ma­czy peł­no­mor­skich.

Może Cię zainteresować:

3. Flotylla Okrętów: pierwsze w tym roku manewry na Morzu Bałtyckim

3. Flotylla Okrętów: pierwsze w tym roku manewry na Morzu Bałtyckim

Statki wie­lo­za­da­niowe typu B 618 prze­zna­czone będą do utrzy­ma­nia i aktu­ali­za­cji ozna­ko­wa­nia nawi­ga­cyj­nego szla­ków mor­skich i śród­lą­do­wych dróg wod­nych, a więc głów­nie do trans­portu, obsługi, wymiany oraz kon­troli pław, rów­nież w warun­kach zalo­dze­nia. Czytaj dalej

W przy­padku wystą­pie­nia kata­strofy mor­skiej, statki będą mogły wspo­ma­gać i pro­wa­dzić ważne dla bez­pie­czeń­stwa na morzu dzia­ła­nia ratow­nic­twa mor­skiego (SAR), prze­ciw­po­ża­rowe i ratow­nic­twa tech­nicz­nego, takie jak: holo­wa­nie jed­no­stek pły­wa­ją­cych, zwal­cza­nie roz­le­wisk ole­jo­wych, czy gasze­nie poża­rów. Ponadto obie jed­nostki wypo­sa­żone będą w urzą­dze­nia do prac hydro­gra­ficz­nych.

Zgodnie z umową, statki mają być prze­ka­zane Armatorowi do czerwca 2020 roku. Zastąpią one wysłu­żone już jed­nostki typu B 91: szcze­ciń­ską Planetę i gdyń­skiego Zodiaka, wpro­wa­dzone do eks­plo­ata­cji w 1982 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.