27 grud­nia kore­ań­ski kon­cern stocz­niowy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na moder­ni­za­cję trzech nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Gwanggaeto the Great eks­plo­ato­wa­nych przez Marynarkę Wojenną Republiki Korei.

Może Cię zainteresować:

Nieoficjalnie: rusza zmodyfikowany program Miecznik. Dotyczy wielozadaniowych fregat rakietowych

Nieoficjalnie: rusza zmodyfikowany program Miecznik. Dotyczy wielozadaniowych fregat rakietowych

27 grud­nia kore­ań­ski kon­cern stocz­niowy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na moder­ni­za­cję trzech nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Gwanggaeto the Great eks­plo­ato­wa­nych przez Marynarkę Wojenną Republiki Korei. Czytaj dalej

Powyższa seria, zbu­do­wana w tej samej stoczni w latach 1995 – 2000, sta­no­wiła pierw­szą grupę nisz­czy­cieli zapro­jek­to­wa­nych przez połu­dnio­wo­ko­re­ań­ski prze­mysł. Każdy z nich ma kadłuby o wymia­rach 135,5×14,2 metrów i wypor­ność pełną do 3900 ton. Spora część wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pocho­dziła od dostaw­ców zagra­nicz­nych. Pomimo swo­jego wieku, Koreańczycy zde­cy­do­wali się na ich dal­szą eks­plo­ata­cję, obec­nie brak szcze­gó­łów pro­jektu moder­ni­za­cji. Wiadomo, że opiewa na około 150 mln dola­rów.

Obecnie nisz­czy­ciele typu Gwanggaeto the Great sta­no­wią jeden z trzech typów okrę­tów tej klasy eks­plo­ato­wa­nych przez Republikę Korei. W latach 2003 – 2008 wcie­lono do służby sześć więk­szych typu Chungmugong Yi Sun-sin, a od 2008 roku do służby wpro­wa­dzane są jed­nostki typu Sejong the Great, bazu­jące kon­struk­cyj­nie na ame­ry­kań­skim typie Arleigh Burke.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.