Fregaty typu Talwar / Portal Stoczniowy

30 stycz­nia Ministerstwo Obrony Indii oraz stocz­nia M/S Goa Shipyard Ltd. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie budowy dla Marynarki Wojennej Indii dwóch fre­gat rakie­to­wych pro­jektu 11356, zna­nych w hin­du­skiej flo­cie jako typ Talwar.

Podpisanie powyż­szego kon­traktu to wynik zawar­cia mię­dzy­rzą­do­wego poro­zu­mie­nia pomię­dzy Indiami oraz Rosją w spra­wie udzie­le­nia licen­cji na budowę fre­gat w Indiach. Według umowy dwa okręty zostaną dostar­czone z Rosji do końca 2022 roku, nato­miast para licen­cyjna ma tra­fić do służby w 2026 roku. Cała czwórka ma dys­po­no­wać roz­sze­rzo­nymi (w sto­sunku do pierw­szych Talwarów) moż­li­wo­ściami ope­ra­cyj­nymi.

Może Cię zainteresować:

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

30 stycz­nia Ministerstwo Obrony Indii oraz stocz­nia M/S Goa Shipyard Ltd. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie budowy dla Marynarki Wojennej Indii dwóch fre­gat rakie­to­wych pro­jektu 11356, zna­nych w hin­du­skiej flo­cie jako typ Talwar. Czytaj dalej

Indie suk­ce­syw­nie kupują kolejne fre­gaty powyż­szego typu. Pierwsze trzy zostały zamó­wione w dru­giej poło­wie lat 90. XX wieku i zostały wcie­lone do służby w latach 2003 2004. Druga trójka została zamó­wiona w 2004 roku, a do służby tra­fiły w latach 2012–2013. Para okrę­tów trze­ciej tran­szy, która powstaje w Rosji, bazuje na kadłu­bach fre­gat zamó­wio­nych przez Rosję, jed­nak w wyniku wpro­wa­dze­nia embarga na dostawy tur­bin gazo­wych przez Ukrainę ich budowa została wstrzy­mana. Władze w Kijowie zgo­dziły się jed­nak na dostar­cze­nie urzą­dzeń dla okrę­tów budo­wa­nych na eks­port.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.