Program Dreadnought / Portal Stoczniowy

25 lutego mini­ster obrony Wielkiej Brytanii ogło­sił nada­nie nazwy dla trze­ciego okrętu pod­wod­nego typu Dreadnought, który ma zostać zbu­do­wany w stoczni BAE Systems na zamó­wie­nie Royal Navy.

Zgodnie z tra­dy­cją Brytyjczycy wyko­rzy­stują w nazew­nic­twie histo­ryczne nazwy okrę­tów wojen­nych, tak też jest tym razem. Trzeci Dreadnought będzie nazy­wać się HMS Warspite – jest to jedna ze star­szych nazw wyko­rzy­sty­wana przez Royal Navy. Dotychczas Brytyjczycy posia­dali sie­dem jed­no­stek, a pierw­sza z nich weszła do służby pod koniec XVI wieku. Najprawdopodobniej naj­słyn­niej­szym z Warspite był pan­cer­nik typu Queen Elizabeth, który wszedł do służby w 1915 roku i brał udział w obu woj­nach świa­to­wych.

Okręty pod­wodne typu Dreadnought będą peł­niły zada­nia odstra­sza­nia. Ich głów­nym uzbro­je­niem będą poci­ski bali­styczne Trident. W Royal Navy zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane okręty typu Vanguard. Stępka pod pro­to­typ została poło­żona w Barrow-in-Furness 6 paź­dzier­nika 2016 roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.