1 lutego w stoczni Bath Iron Works w Bath odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS Carl M. Levin (DDG-120), będący kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem wer­sji Flight IIA TI budo­wa­nym dla US Navy.

Okręt został zamó­wiony przez Departament Obrony w marcu 2016 roku, a do służby wej­dzie w pierw­szej poło­wie lat 20. bie­żą­cego wieku. Patronem nisz­czy­ciela jest Carl Milton Levin, wie­lo­letni sena­tor oraz pro­ku­ra­tor. Członek komi­sji sił zbroj­nych od 1997 roku. Nigdy nie słu­żył w siłach zbroj­nych Stanów Zjednoczonych.

US Navy zamó­wiło dzie­sięć nisz­czy­cieli typu Arleigh Burke w wer­sji Flight IIA TI, które pozwolą obu stocz­niom (Bath Iron Works oraz Ingalls Shipbuilding) utrzy­mać poten­cjał ludzki i tech­no­lo­giczny do czasu zatwier­dze­nia i wdro­że­nia do pro­duk­cji nisz­czy­cieli w wer­sji Flight III. Te ostat­nie będą posia­dały wiele nowych roz­wią­zań tech­nicz­nych pozwa­la­ją­cych na utrzy­ma­nie poten­cjału kon­struk­cji w bie­żą­cym wieku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.