7 maja br. w stoczni Huntington Ingalls Industries odbyła się uro­czy­stość uru­cho­mie­nia pale­nia blach pod nisz­czy­ciel rakie­towy USS Jack H. Lucas (DDG 125), będący pierw­szym przed­sta­wi­cie­lem typu Arleigh Burke Flight III.

Okręt został zamó­wiony w ramach wie­lo­let­niej umowy obej­mu­ją­cej budowę dzie­się­ciu okrę­tów w wer­sjach Flight IIA TI oraz Flight III w czerwcu 2013 roku. Według pla­nów wej­ście do służby prze­wi­dziano w 2023 r. Patronem okrętu jest kapi­tan Jack H. Lucas, który brał udział w wal­kach o Iwo Jimę – za swoją postawę został odzna­czony naj­wyż­szym ame­ry­kań­skim odzna­cze­niem, Medalem Kongresu.

Niszczyciele typu Arleigh Burke Flight III mają sta­no­wić nową jakość w US Navy. Na ich pokła­dach zostaną zain­sta­lo­wane nowe sta­cje radio­lo­ka­cyjne (AMDR), które zastą­pią cha­rak­te­ry­styczne anteny rodziny SPY-1. Ich mon­taż wymusi inne zmiany, według pobież­nych sza­cun­ków okręty powyż­szej wer­sji otrzy­mają około 100 zmian kon­struk­cyj­nych w sto­sunku do poprzed­ni­ków.

Materiał Zespołu Badań i Analiz Militarnych – www.zbiam.pl