Fot. Pinterest

Rząd planuje przyjąć politykę energetyczną Polski do 2040 roku – strategię rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w I kw., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Dokument ten ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów.

“W związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej (art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r” – czytamy w uzasadnieniu.

Opracowanie PEP2040 odpowiada na potrzebę zapewnienia spójnej wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce i wyznaczenia kierunku jego transformacji zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną UE oraz wzmocnienia i odbudowy krajowej gospodarki w związku z COVID-19, podano także.

W dokumencie zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego oraz cel obecnej polityki energetycznej, trzy kluczowe filary PEP2040 oraz osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projektów strategicznych.

Realizacja celów szczegółowych ma horyzont 20 lat. W celu planowania operacyjnego znaczna część działań ma perspektywę kilku- lub kilkunastoletnią. Skutki wdrażania kierunków i działań są odzwierciedlone w części prognostycznej o horyzoncie 2040.

Do PEP2040 dołączono trzy załączniki, które są jej nieodłącznymi częściami:

– Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
– Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
– Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)

Transformacja energetyczna oparta zostanie na następujących trzech filarach:
– I filar: Sprawiedliwa transformacja,
– II filar: Zeroemisyjny system energetyczny,
– III filar: Dobra jakość powietrza.

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
– nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
– co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
– wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
– ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
– wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).

PEP2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii – od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży.

Wskazano następujące cele szczegółowe PEP2040:
1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
4. Rozwój rynków energii
5. Wdrożenie energetyki jądrowej
6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
8. Poprawa efektywności energetycznej

Wśród celów szczegółowych określono natomiast projekty strategiczne, które mają szczególne znaczenie dla wyzwań rozwojowych:
1) Transformacja regionów węglowych
2A) Rynek mocy
2B) Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
3A) Budowa Baltic Pipe
3B) Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
4A) Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
4B) Hub gazowy
4C) Rozwój elektromobilności
5) Program polskiej energetyki jądrowej
6) Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
7) Rozwój ciepłownictwa systemowego
8) Promowanie poprawy efektywności energetycznej

Źródło: