a26 ciecie / portal stoczniowy

23 paź­dzier­nika roz­po­częły się targi uzbro­je­nia mor­skiego Euronaval. Mająca 50-let­nią tra­dy­cję impreza, odby­wa­jąca się w halach wysta­wien­ni­czych w pary­skim Parc des Expositions Le Bourget, zgro­ma­dziła po raz kolejny rekor­dową liczbę pro­du­cen­tów wypo­sa­że­nia i sys­te­mów okrę­to­wych.

Choć na tar­gach próżno było szu­kać firm z Polski, to już pierw­szego dnia imprezy szwedzki kon­cern Saab zawarł umowę ze spółką Famor na dostawę wypo­sa­że­nia do pary okrę­tów pod­wod­nych typu A26 budo­wa­nych dla szwedz­kiej Marinen. Zadaniem byd­go­skiego pro­du­centa będzie dostawa kon­sol ope­ra­tor­skich do obsługi sys­te­mów ste­ro­wa­nia plat­formą. Famor jest już dru­gim pol­skim pod­do­stawcą zwią­za­nym z pro­gra­mem jed­no­stek A26, ofe­ro­wa­nych przez Saaba w ramach pro­gramu okrętu pod­wod­nego nowego typu Orka dla Marynarki Wojennej RP. Pierwszym była Base Group Sp. z o.o., która pro­du­kuje kon­struk­cje sta­lowe do budowy plat­form nośnych pod­ze­spo­łów mecha­nicz­nych okrę­tów. Tym samym pol­skie pod­mioty, po raz pierw­szy we współ­cze­snej histo­rii, stały się współodpowie­dzialne za powsta­wa­nie nowo­cze­snych okrę­tów pod­wod­nych.

Saab Famor / Portal Stoczniowy

Zobacz też: BAE Systems: fregaty Typu 26 wybrane dla marynarki wojennej Kanady.

Zdaniem Saaba, współ­praca z pol­skimi pod­mio­tami, wpi­suje się nie tylko w dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe, mające na celu zdo­by­cie kon­traktu na Orkę, lecz doce­nie­nie poziomu tech­nicz­nego pol­skich przed­się­biorstw i mariaże z nimi będą trwały bez względu na dal­sze losy pro­gramu Orka. Co wię­cej, przed­sta­wi­ciele Saaba sugerują, że nie jest to ich ostat­nie słowo w kwe­stii współ­pracy z naszym prze­my­słem.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych – zbiam.pl

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.