Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pozytywnie zaopiniowała we wtorek właściwe zakresowi jej działania części ustawy budżetowej na 2021 r. Pozytywna opinia zostanie teraz przedstawiona senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Senacka komisja gospodarki wysłuchała informacji o częściach budżetu: Gospodarka, Turystyka, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Energia, Gospodarka złożami kopalin, Urząd Regulacji Energetyki; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Aktywa Państwowe, Wyższy Urząd Górniczy.

Komisja zajmowała się też rezerwami celowymi i budżetami wojewodów, a także zapoznała się z planami finansowymi: Polskiej Agencji Kosmicznej; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Funduszu Inwestycji Kapitałowych; Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji; Urzędu Dozoru Technicznego; Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiego Centrum Akredytacji; Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych.

Członkowie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności nie zgłosili żadnych uwag.

Źródło: PAP