Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zakłada, że zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw, żaden senator nie wstrzymał się od głosu.

Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu prezydenta.  Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą, ale także pod banderami państw unijnych i EOG, będą mogli uzyskać zwolnienie od podatku.

Nowe przepisy mają na celu realizację stanowiska Komisji Europejskiej, przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w sierpniu 2015 roku.

Środek pomocowy polega obecnie na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

Według Komisji Europejskiej przepis ten należy rozszerzyć na statki morskie o przynależności państw członkowskich UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), aby zapobiec dyskryminacji tych państw. Takie rozwiązanie stosowane jest też w innych państwach członkowskich.

W nowych przepisach ujęto też zmianę minimalnego okresu pracy na statkach morskich, warunkującego prawo do nabycia zwolnienia podatkowego przez zastąpienie terminu “okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem “co najmniej 183 dni”. Zwolnienie bowiem przysługiwać powinno marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli “co najmniej 183 dni”.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk mówił niedawno w Sejmie, ze ustawa o podatku PIT dla marynarzy to kolejny krok na drodze powrotu statków pod polską banderę.

Dodał, że przed nami jest jeszcze ostatni, bodaj najważniejszy, krok obejmujący przygotowanie projektu ustawy regulującej kwestie składek socjalnych dla marynarzy.

Jest ona obecnie w przygotowaniu, a prezydent Andrzej Duda zgłosił chęć jej zgłoszenia jako inicjatywy prezydenckiej.

Podpis   ER