Fot. Pinterest

Senat poparł ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. W uzasadnieniu ustawy napisano, że przyjęcie Konwencji przez Polskę „usytuuje ją na pozycji lidera w zakresie wyznaczania standardów i dobrych praktyk w tym zakresie”.

Za przyjęciem ustawy głosowało w piątek 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu ustawy wyjaśniono, że druga połowa XX wieku przyniosła szereg innowacji technologicznych pozwalających o wiele łatwiej i bezpieczniej eksplorować dna mórz i oceanów.

„Rozwój techniki w dziedzinie nurkowania spowodował zwiększenie zainteresowania podwodnym dziedzictwem kulturowym. Popularność zyskało także zjawisko poszukiwania skarbów znajdujących się najczęściej we wrakach statków. Negatywną tego konsekwencją stały się działania rabunkowe polegające na plądrowaniu obiektów znajdujących się na dnie” – napisano.

Zwrócono też uwagę, że nielegalne poszukiwania zabytków to jednak nie jedyne zagrożenia dla podwodnego dziedzictwa kulturowego.

„Oprócz nich wymieniane są również wszelkie inne działania związane z eksploatacją mórz i oceanów, takie jak: rybołówstwo, wydobycie ropy naftowej i gazu, instalacje rurociągów czy pogłębianie akwenów – dodano. – Okoliczności te spowodowały, że społeczność międzynarodowa na forum UNESCO dostrzegła silną potrzebę opracowania i wdrożenia rozwiązań prawnych, które wyeliminowałyby powyższe zagrożenia i jednocześnie przyczyniły się do zbudowania międzynarodowego systemu ochrony dóbr kultury znajdujących się pod wodą” – wskazano. Przypomniano, iż w tym celu powstała Konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., zobowiązująca Państwa-Strony do podjęcia konkretnych kroków w celu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

W uzasadnieniu zauważono, że „znajdujące się na obszarze Morza Bałtyckiego obiekty podwodnego dziedzictwa kulturowego także są narażone na coraz większą liczbę różnego rodzaju zagrożeń, wynikających między innymi z nielegalnych poszukiwań i eksploracji”. Dodano, że „obecna współpraca państw bałtyckich w zakresie ochrony tego dziedzictwa jest prowadzona w ramach działalności Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) oraz działającego przy niej Komitetu ds. Dziedzictwa Regionu Bałtyku (Baltic Region Heritage Comitee), którego Polska jest bardzo aktywnym członkiem”.

Oceniono, że „przyjęcie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2001 r. wzmocni zatem widoczność jej postanowień na tym forum, podkreśli konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w regionie, a dodatkowo usytuuje Polskę na pozycji lidera w zakresie wyznaczania standardów i dobrych praktyk w tym zakresie”.

W przyjętej przez Senat ustawie wyrażono zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP