2 stycz­nia prasa fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że Ministerstwo Obrony Hiszpanii pod­pi­sało kon­trakt z kon­sor­cjum NHIndustries w spra­wie zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NH90.

Według mediów, umowa ma war­tość 1,4 mld euro i doty­czy 23 maszyn, które tra­fią do trzech rodza­jów sił zbroj­nych – dzie­sięć trafi do armii, sie­dem do Marynarki Wojennej i sześć do Sił Powietrznych.

Może Cię zainteresować:

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

2 stycz­nia prasa fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że Ministerstwo Obrony Hiszpanii pod­pi­sało kon­trakt z kon­sor­cjum NHIndustries w spra­wie zakupu kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców NH90. Czytaj dalej

Dzięki temu moż­liwe będzie zastą­pie­nie wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców Eurocopter AS332 Super Puma oraz Sikorsky SH-60F Seahawk. Powyższy kon­trakt wypeł­nia dotych­cza­sowe dekla­ra­cje Madrytu, które pla­no­wały zakup 45 NH90, jed­nak ze wzglę­dów budże­to­wych (dotych­czas) zamó­wiły 22 egzem­pla­rze. Dotychczas użyt­kow­nik otrzy­mał około dzie­się­ciu sztuk.

Dla kon­sor­cjum NHIndustries zeszły rok był bar­dzo owocny. Obok dru­giej tran­szy NH90 dla Hiszpanii pro­du­cent zaksię­go­wał także kon­trakt na 28 maszyn dla Kataru – w powyż­szym pań­stwie euro­pej­ska oferta poko­nała kon­cern Lockheed Martin z rodziną UH/MH-60 Black/Seahawk.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.