Japonia F-35 / Portal Stoczniowy

26 listo­pada media japoń­skie poin­for­mo­wały, że rząd tego kraju zatwier­dził pro­jekt zakupu wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych skró­co­nego startu i pio­no­wego lądo­wa­nia Lockheed Martin F-35B Lightning II.

Samoloty, w licz­bie około 40 sztuk, mają zostać zaku­pione w ramach nowego pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Samoobrony. Nosicielami maszyn mają być nisz­czy­ciele śmi­głow­cowe typu Izumo, dwa takie okręty wcie­lono do służby w latach 2015 – 2017.

Może Cię zainteresować:

Royal Navy: powrót lotniskowców. Trwają próby morskie HMS Queen Elizabeth

Royal Navy: powrót lotniskowców. Trwają próby morskie HMS Queen Elizabeth

Samoloty, w licz­bie około 40 sztuk, mają zostać zaku­pione w ramach nowego pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Samoobrony. Nosicielami maszyn mają być nisz­czy­ciele śmi­głow­cowe typu Izumo, dwa takie okręty wcie­lono do służby w latach 2015 – 2017. Czytaj dalej
Według dostęp­nych danych, każdy z nich może zabrać na pokład grupę lot­ni­czą obej­mu­jącą do 28 maszyn. Obecnie są to śmi­głowce, a w przy­szło­ści poten­cjał uzu­peł­nią samo­loty trans­por­towe MV-22 Osprey, a także (jak widać) F-35B Lightning II.

Oficjalnie powo­dem pod­ję­cia takiej decy­zji jest roz­bu­dowa poten­cjału mor­skiego Chin – siły mor­skie tego kraju posia­dają bowiem już dwa lot­ni­skowce, a kolejny znaj­duje się w budo­wie. Dodatkowo nie można wyklu­czyć regio­nal­nej rywa­li­za­cji z Republiką Korei.

Najprawdopodobniej F-35B Lightning II, które zostaną zaku­pione przez Japończyków poprzez pro­ce­durę FMS, zostaną zmon­to­wane na linii mon­tażu osta­tecz­nego w Japonii. Obecnie pro­wa­dzi ona prace nad mon­ta­żem więk­szo­ści z zamó­wio­nych 42 F-35A Lightning II.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.