18 grud­nia 2. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję usługi cywil­nego trans­portu mor­skiego na rzecz Sił Zbrojnych.

Przetarg na reali­za­cję usługi ogło­szono w lutym 2018 roku. Wojsko poszu­ki­wało dostawcy usług trans­portu mor­skiego w obsza­rze Unii Europejskiej oraz poza obsza­rem wspól­noty. Kontrakt ma obo­wią­zy­wać przez okres sied­miu lat. Ostatecznie do walki o powyż­sze zamó­wie­nia przy­stą­pili dwaj ofe­renci, spo­śród któ­rych zde­cy­do­wano się na zawar­cie umowy z jed­nym z nich.

Może Cię zainteresować:

PGZ Stocznia Wojenna: ruszyły próby morskie Ślązaka, zgodnie z harmonogramem

PGZ Stocznia Wojenna: ruszyły próby morskie Ślązaka, zgodnie z harmonogramem

18 grud­nia 2. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję usługi cywil­nego trans­portu mor­skiego na rzecz Sił Zbrojnych. Czytaj dalej

Realizatorem usług, z obu zada­niach, zostało kon­sor­cjum Kuehne + Nagel Sp. z o.o. wraz z DSV Air&Sea Sp. z o.o. W każ­dym z zadań umowa ma cał­ko­witą i mak­sy­malną war­tość 512 mln zło­tych bez VAT.

W ramach zamó­wie­nia woj­sko poszu­ki­wało usłu­go­dawcy zdol­nego do reali­za­cji prze­wozu ładun­ków tocz­nych na statku o linii zała­dow­czej do 5000 metrów na odle­głość do 6000 mil mor­skich i 10000 mil mor­skich, a także kon­te­ne­rów na takich samych odle­gło­ściach. Dodatkowo usłu­go­dawca ma zapew­nić na pokła­dach stat­ków prze­strzeni socjal­nej i zakwa­te­ro­wa­nia dla kon­woju skła­da­ją­cego się dla grupy do 10 żoł­nie­rzy.

W ostat­nich mie­sią­cach trans­port mor­ski został wyko­rzy­stany do prze­rzutu sprzętu do Norwegii, gdzie Wojsko Polskie brało udział w ćwi­cze­niach Trident Juncture.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych, fot.: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.