AW101 / Portal Stoczniowy

12 lutego gdyń­scy spot­te­rzy opu­bli­ko­wali foto­gra­fie wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca Leonardo AW101, który wyko­nuje loty w opar­ciu o 43. Bazę Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Obecność maszyny w Trójmieście to wynik prób, które mogą otwo­rzyć drogę do pod­pi­sa­nia kon­traktu.

Śmigłowiec, według infor­ma­cji udzie­lo­nych przez komórki Ministerstwa Obrony Narodowej, przy­le­ciał z Wielkiej Brytanii i obec­nie należy (for­mal­nie) do pro­du­centa. Jest to jeden ze śmi­głow­ców zamó­wio­nych przez Norwegię, po pró­bach w Gdyni ma zostać prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu – Norwegia zamó­wiła szes­na­ście AW101, które już peł­nią zada­nia poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze SAR. Pierwszy z nich został dostar­czony w listo­pa­dzie 2017 roku. Według dostęp­nej wie­dzy, maszyna opu­ścić Polskę w ponie­dzia­łek.

Może Cię zainteresować:

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

Anakonda po modernizacji w Świdniku wróciła nad Bałtyk

12 lutego gdyń­scy spot­te­rzy opu­bli­ko­wali foto­gra­fie wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca Leonardo AW101, który wyko­nuje loty w opar­ciu o 43. Bazę Lotnictwa Morskiego w Gdyni. Obecność maszyny w Trójmieście to wynik prób, które mogą otwo­rzyć drogę do pod­pi­sa­nia kon­traktu. Czytaj dalej

Leonardo, poprzez WSK PZL Świdnik S.A., zaofe­ro­wał Ministerstwu Obrony Narodowej AW101 w prze­targu na zakup czte­rech śmi­głow­ców zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych z modu­łem CSAR, które mają tra­fić do Brygady Lotnictwa MW. Jest to jedyny ofe­rent w powyż­szym postę­po­wa­niu. Obecnie MON nie udziela infor­ma­cji o szcze­gó­łach pro­cesu, wia­domo iż strona pol­ska zaak­cep­to­wała pro­po­zy­cje off­se­towe kon­cernu Leonardo. To zaś, obok pozy­tyw­nych prób nad Morzem Bałtyckim, może umoż­li­wić pod­pi­sa­nie kon­traktu w pierw­szej poło­wie bie­żą­cego roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.