Littoral Combat Ship / Portal Stoczniowy

Pierwsze dni lutego upły­nęły na nowych infor­ma­cjach pły­ną­cych z pro­gramu budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych klasy LCS, które są budo­wane na zamó­wie­nie US Navy w stocz­niach w Mobile oraz Marinette.

Pomiędzy 1 i 6 lutego Sekretarz Marynarki ogło­sił nazwy trzech kolej­nych okrę­tów, które zostały zamó­wione w kon­cer­nie Austal, a więc repre­zen­tują typ Independence. LCS 34 otrzyma nazwę USS Augusta, LCS 36 USS Kingsville, a LCS 38 USS Pierre. Dotychczas Austal dostar­czył US Navy sie­dem okrę­tów powyż­szego typu, wszyst­kie sta­cjo­nują w San Diego. W róż­nych fazach budowy znaj­duje się sie­dem kolej­nych, a pięć pozo­sta­łych zostało już zamó­wio­nych.

Może Cię zainteresować:

USS South Dakota – 17. okręt podwodny typu Virginia wszedł do służby w US Navy

USS South Dakota – 17. okręt podwodny typu Virginia wszedł do służby w US Navy

Pierwsze dni lutego upły­nęły na nowych infor­ma­cjach pły­ną­cych z pro­gramu budowy wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów wojen­nych klasy LCS, które są budo­wane na zamó­wie­nie US Navy w stocz­niach w Mobile oraz Marinette. Czytaj dalej

5 lutego US Navy poin­for­mo­wała także o odbio­rze okrętu USS Billings (LCS 15), który należy do typu Freedom budo­wa­nego przez kon­cern Lockheed Martin w stoczni Marinette Marine w Marinette. Okręt ma zostać wcie­lony do służby jesz­cze w bie­żą­cym roku jako ósmy przed­sta­wi­ciel typu – por­tem macie­rzy­stym ma być Mayport na Florydzie. W Marinette pro­wa­dzone są prace przy pię­ciu kolej­nych okrę­tach budo­wa­nych na zamó­wie­nie US Navy, a także roz­po­częto roboty nad budową czte­rech eks­por­to­wych dla Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo trzy kolejne jed­nostki zamó­wione zostały przez US Navy. Najprawdopodobniej w naj­bliż­szych mie­sią­cach Departament Obrony zamówi kolejne cztery jed­nostki, które będą ostat­nimi przed­sta­wi­cie­lami tej klasy.

Źrodło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.