Covid – 19 odciska piętno na przemyśle stoczniowym. Stocznia Crist z dużymi problemami.

CRIST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia, KRS 0000363752, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Postępowanie ma charakter częściowy, a zawarty układ obejmie wszystkie wierzytelności ponad kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) oraz nie obejmie wierzytelności z tytułu odszkodowań, gwarancji, rękojmi oraz roszczeń określonych w art. 150 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego przysługujących lub mogących przysługiwać podmiotom, które zamówiły u Dłużnika wykonanie gotowych do użytku statków i konstrukcji specjalistycznych – niezależnie od ich wysokości.

Nadzorcą układu jest GMP Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000839670 (adres do korespondencji: ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław), członkiem zarządu której jest doradca restrukturyzacyjny Mikołaj Świtalski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 549) posiadający tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Dniem układowym jest 1 kwietnia 2021 roku.

Źródło: imsig