30 listo­pada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję prze­glą­dów kla­so­wych oraz remon­tów na lodo­ła­ma­czach nale­żą­cych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem prze­targu było zna­le­zie­nie pod­mio­tów, które zre­ali­zują prace na czte­rech lodo­ła­ma­czach – Dzik, Odyniec, Żbik oraz Ogar. Obok ceny oce­nie pod­le­gały także ter­min reali­za­cji oraz okres gwa­ran­cji na zre­ali­zo­wane prace. Postępowanie prze­tar­gowe ogło­szono pod koniec sierp­nia bie­żą­cego roku.

Ostatecznie trzy pierw­sze jed­nostki tra­fią na prace do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., co będzie kosz­to­wać zama­wia­ją­cego 701 tys. zło­tych bez VAT. Czwarty z lodo­ła­ma­czy, Ogar, przej­dzie prace w JPP Marine Sp. z o.o. Sp. K., co będzie kosz­to­wać 342 tys. zło­tych bez VAT. Umowy z pod­mio­tami zawarto 14 i 16 listo­pada bie­żą­cego roku.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych. Fot.: RZGW w Szczecinie.