Okręt desantowy typu America / Portal Stoczniowy

14 marca w stoczni Ingalls Shipbuilding w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod wie­lo­za­da­niowy okręt desan­towy USS Bougainville – trzeci okręt typu America budo­wany dla US Navy.

Może Cię zainteresować:

Ustka: szkolenie Morskiej Jednostki Rakietowej i 43. Batalionu Saperów

Ustka: szkolenie Morskiej Jednostki Rakietowej i 43. Batalionu Saperów

14 marca w stoczni Ingalls Shipbuilding w Pascagoula odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod wie­lo­za­da­niowy okręt desan­towy USS Bougainville – trzeci okręt typu America budo­wany dla US Navy. Czytaj dalej

Prace nad budową jed­nostki roz­po­częły się w paź­dzier­niku 2018 roku, a mar­cowe wyda­rze­nie roz­po­czyna pro­ces mon­tażu goto­wych sek­cji. Według pla­nów ma wejść do służby w 2024 roku. USS Bougainville jest pierw­szym repre­zen­tan­tem wer­sji Flight 1, która będzie znacz­nie róż­nić się od dwóch pierw­szych (pro­to­ty­po­wych) jed­no­stek. Wśród zmian można bowiem wymie­nić (ponowne) umiesz­cze­nie wewnątrz­ka­dłu­bo­wego doku dla środ­ków amfi­bij­nych. To zaś wymu­siło ogra­ni­cze­nie prze­strzeni dla han­garu czy modułu medycz­nego. Dodatkowo, od samego początku, struk­tura pokładu lot­ni­czego będzie przy­sto­so­wana do współ­pracy z wie­lo­za­da­nio­wymi samo­lo­tami bojo­wymi Lockheed Martin F-35B Lightning II. Wyposażenie elek­tro­niczne obej­mie sta­cję radio­lo­ka­cyjną EASR.

Według pla­nów US Navy ma zamó­wić jede­na­ście okrę­tów typu America. Obecnie w linii znaj­duje się pro­to­typ. W Pascagoula pro­wa­dzone są także prace nad USS Tripoli, który został zwo­do­wany w maju 2017 roku, a także nad USS Bougainville. W przy­szło­ści mają sta­no­wić trzon amfi­bij­nych grup bojo­wych US Navy, obej­mu­ją­cych także wie­lo­za­da­niowe okręty desan­towe typu San Antonio.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.