Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Stoczni Szczecińskiej, Rada Nadzorcza firmy poszukuje kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu spółki. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postępowaniem, którego treść prezentujemy w artykule.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 02/05/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 

Rada Nadzorcza Stoczni  Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu.

 1. Kandydat na funkcję Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. musi spełniać łącznie następujące warunki:
 2. a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 3. b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 6. e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 7. f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 8. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 9. a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 10. b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 11. c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 12. d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 13. e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 14. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
 15. a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
 16. b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
 17. c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
  z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie
  z pkt 1 lit. c);
 18. d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
 19. e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
 20. f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f).
 21. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 22. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata
  – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony
  o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 23. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 24. a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 25. b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 26. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 17 czerwca
  2019 roku o godz. 15.00
  . Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin Polska
  z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 27. Dodatkowym atutem kandydata będzie: biegła znajomość języka angielskiego.
 28. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 19 czerwca 2019 r.
 29. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
  i Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej powołany uchwałą Rady.
 30. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 31. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą
  w dniu 24 czerwca 2019 r., w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany
  w dniu 19 czerwca 2019 roku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 32. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym
  z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
 33. a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
 34. b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 35. c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 poz. 2190 z późn. zm.), znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
 36. d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 37. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 38. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy
  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018,
  poz. 1182 z późn. zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 39. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 40. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 41. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem
  w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 42. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani
  w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie
  do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej „Administratorem danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
 7. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 01/05/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 

 Rada Nadzorcza Stoczni  Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

 1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. musi spełniać łącznie następujące warunki:
 2. a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 3. b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 5. d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 6. e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 7. f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.
 8. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 9. a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 10. b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 11. c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 12. d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 13. e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 14. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:
 15. a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
 16. b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
 17. c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia
  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
  z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie
  z pkt 1 lit. c);
 18. d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
 19. e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
 20. f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f).
 21. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 22. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata
  – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony
  o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 23. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 24. a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 25. b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 26. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 17 czerwca
  2019 roku o godz. 15.00
  . Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin Polska
  z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00). Decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.
 27. Dodatkowym atutem kandydata będzie: biegła znajomość języka angielskiego.
 28. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 19 czerwca 2019 r.
 29. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Zespół do otwarcia i weryfikacji zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa
  i Członka Zarządu Stoczni Szczecińskiej powołany uchwałą Rady.
 30. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 31. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą
  w dniu 24 czerwca 2019 r., w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany
  w dniu 19 czerwca 2019 roku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 32. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym
  z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
 33. a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;
 34. b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 35. c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2017 poz. 2190 z późn. zm.), znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;
 36. d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 37. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 38. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy
  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2018,
  poz. 1182 z późn. zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 39. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 40. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 41. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem
  w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 42. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani
  w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie
  do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w powyżej wymienionym terminie zostaną zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej „Administratorem danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
 7. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.