USS Sioux City Freedom / Portal Stoczniowy

17 listo­pada w Annapolis odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wielozadaniowego okrętu wojen­nego USS Sioux City, kolej­nego okrętu typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Jest to szó­sty okręt typu Freedom w służ­bie, jego budowa roz­po­częła się w 2014 roku, a wodo­wa­nie miało miej­sce 30 stycz­nia 2016 roku. Podobnie jak inne jed­nostki powyż­szego typu zasili siły ame­ry­kań­skiej na wschod­nim wybrzeżu, pierw­szym por­tem macie­rzy­stym jest Mayport na Florydzie. Wszystkie okręty są budo­wane w stoczni Marinette Marine.

Może Cię zainteresować:

Lockheed Martin: 172 mln dolarów za 50 przeciwokrętowych pocisków kierowanych

Lockheed Martin: 172 mln dolarów za 50 przeciwokrętowych pocisków kierowanych

17 listo­pada w Annapolis odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wielozadaniowego okrętu wojen­nego USS Sioux City, kolej­nego okrętu typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej
Obecnie kon­cern Lockheed Martin, który jest głów­nym reali­za­to­rem pro­gramu Freedom, buduje sie­dem kolej­nych okrę­tów dla US Navy. Dodatkowo w reali­za­cji znaj­duje się także kon­trakt na budowę czte­rech jed­no­stek prze­zna­czo­nych na eks­port do Arabii Saudyjskiej. 16 listo­pada Departament Obrony, pośred­ni­czący w trans­ak­cji ze względu na pro­ce­durę FMS, uru­cho­mił kolejną tran­szę 124,2 mln dola­rów zwią­za­nych na reali­za­cję powyż­szego kon­traktu.

Dodatkowo Lockheed Martin pro­muje pro­jekt Freedom ma innych ryn­kach świata. Nie można wyklu­czyć, że w momen­cie uru­cho­mie­nia, po rede­fi­ni­cji, pro­gramu Miecznik, także w Polska znaj­dzie się wśród poten­cjal­nych kie­run­ków dzia­łań mar­ke­tin­go­wych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.