Tauron Polska Energia odnotował 2 548 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 985 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2 618 mln zł wobec 1 154 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 809 mln zł wobec 443 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 629 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 5 120 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 2 488 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 850 mln zł w porównaniu z 19 558 mln zł rok wcześniej.

Spółka podawała wcześniej, że według szacunkowych danych w ub.r. odnotowała 2 488 mln zł skonsolidowanej straty netto.

“Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto (łącznie na działalności kontynuowanej i zaniechanej). Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy Tauron w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2020 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła 4 223 mln zł i była o 17% wyższa niż przed rokiem. 72% udziału w EBITDA ma Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16% udziału (683 mln zł), a Segment OZE odpowiadał już za ponad 7% EBITDA Grupy (297 mln zł). Marża EBITDA wzrosła o 1,9 pkt proc. r/r i osiągnęła poziom 20,3%. Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,5x wobec 2,8x na koniec 2019 r.

“Osiągnięte przez grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona” – skomentował p.o. prezesa Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, tj. o 3% mniej w porównaniu do 2019 r. Spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

“W 2020 r. Grupa Tauron wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10% mniej w stosunku do 2019 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym 1,4 TWh z OZE). Zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową. Wzrost produkcji z OZE o 41% wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych. Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16% wobec 10% w 2019 r.” – czytamy dalej.

W porównaniu z 2019 rokiem produkcja ciepła wzrosła o 7%, tj. do poziomu 11,6 PJ.

W 2020 r. 56% dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Węglokoks.

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 4 mld zł i były niższe o 2% od poniesionych w 2019 r., kiedy wyniosły 4,1 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wydobycie i Wytwarzanie oraz wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja, Pozostała działalność i OZE.

“Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 908 mln zł), gdzie finansowano m.in. budowę nowych przyłączy (924 mln zł) oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (827 mln zł). W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych, a ponad połowa z tych środków (688 mln zł) była związana z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie. Na dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT przeznaczone zostało 239 mln zł” – podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 3 589,65 mln zł wobec 462,83 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: