Auxiliary / Portal Stoczniowy

20 lutego Royal Fleet Auxiliary wcie­liła do służby okręt zaopa­trze­niowy RFA Tidesurge, trzeci z serii zaopa­trze­niow­ców typu Tide budo­wa­nych na potrzeby Brytyjczyków w Republice Korei.

Może Cię zainteresować:

Niemiecka „dwieściedwunastka” wyrusza w pięciomiesięczną misję szkoleniową do Norwegii

Niemiecka „dwieściedwunastka” wyrusza w pięciomiesięczną misję szkoleniową do Norwegii

20 lutego Royal Fleet Auxiliary wcie­liła do służby okręt zaopa­trze­niowy RFA Tidesurge, trzeci z serii zaopa­trze­niow­ców typu Tide budo­wa­nych na potrzeby Brytyjczyków w Republice Korei. Czytaj dalej

Okręt został zbu­do­wany w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. w latach 2015 – 2018. Po przej­ściu na wody ojczy­ste tra­fił do stoczni A&P w Falmouth, gdzie zre­ali­zo­wano pro­ces mon­tażu wypo­sa­że­nia woj­sko­wego. Zakończenie tego etapu, a także koń­cowe próby mor­skie zaowo­co­wały prze­ję­ciem jed­nostki i wcie­le­niem jej do służby. Łącznie Royal Fleet Auxiliary będzie dys­po­no­wać czte­rema zaopa­trze­niow­cami powyż­szego typu – każdy z nich ma pozwo­lić na zaopa­try­wa­nie innych okrę­tów na morzu w sub­stan­cje płynne. Dodatkowo mogą wspie­rać zada­nia huma­ni­tarne i ratow­ni­cze.

Obecnie RFA roz­po­częła kolejny pro­jekt moder­ni­za­cji floty jed­no­stek zaopa­trze­nio­wych, który ma objąć zamó­wie­nie następ­ców dla wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów typu Fort Victoria oraz Fort Rosalie. Mają peł­nić rolę zaopa­trze­niow­ców ładun­ków suchych i amu­ni­cji, obok Tide peł­nić zada­nia u boku grup bojo­wych Royal Navy sku­pio­nych wokół lot­ni­skow­ców typu Queen Elizabeth.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.