Turcja Ada / Portal Stoczniowy

4 listo­pada w Istambule odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w turec­kiej flo­cie kor­wety wie­lo­za­da­nio­wej TCG Burgazda – trze­ciej jed­nostki typu Ada, która została zbu­do­wana siłami lokal­nego prze­my­słu stocz­nio­wego.

Podobnie jak wszyst­kie kor­wety powyż­szego typu, Burgazada zbu­do­wałą stocz­nia Istanbul Naval Shipyard. Stępka została poło­żona w grud­niu 2014 roku, a wodo­wa­nie odbyło się 18 czerwca 2016 roku. Ogółem Turcy zamó­wili cztery okręty tego typu, ostatni z nich ma wejść do służby w 2019 roku. Pierwszym suk­ce­sem eks­por­to­wym jest sprze­daż czte­rech jed­no­stek do Pakistanu, dwie z nich powstaną w Turcji, a druga para na licen­cji w Pakistanie.

Zobacz też: Saab zacieśnia współpracę z Australią. ASC pomoże przy okrętach A26.

Co ważne, wcie­le­nie do służby trze­ciej kor­wety zbie­gło się z cza­sie z pod­pi­sa­niem kon­trak­tów na pro­duk­cję i dostawy dla Marynarki Wojennej poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych ATMACA. Wśród pierw­szych nosi­cieli wymie­nia się wła­śnie kor­wety typu Ada, które obec­nie są uzbro­jone w ame­ry­kań­skie RGM-84 Harpoon. Pociski zostały opra­co­wane przez kon­cern Roketsan, cha­rak­te­ry­zują się zasię­giem prze­kra­cza­ją­cym 120 mil mor­skich.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.