Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a nie Komisja Europejska (KE) zbada koncentrację PKN Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podał Urząd. Zdaniem KE, UOKiK ma odpowiednie doświadczenie w ocenie właściwości rynków sektora energetycznego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru gospodarki.

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym, czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska, jest wspólnotowy wymiar danej koncentracji. KE analizuje transakcje, kiedy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro. Z kolei prezes UOKiK – co do zasady- właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego, wyjaśnił UOKiK.

Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy, mogą złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku, Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, jeżeli ten wyrazi zgodę na ocenę skutków danej transakcji. Tak jest w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez Grupę Orlen spółek należących do grupy PGNiG, podkreślił Urząd.

“Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą występowały w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK. To niewątpliwie wyraz dużego zaufania do kompetencji i doświadczenia polskiego urzędu antymonopolowego. Ponadto, główni kontrahenci i konkurenci uczestników koncentracji zlokalizowani są w Polsce, zatem Urząd będzie mógł stosunkowo łatwo przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli zebrać materiał dowodowy niezbędny do dokładnej oceny sprawy” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Transakcja polega na przejęciu przez PKN Orlen bezpośredniej kontroli nad PGNiG. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez prezesa UOKiK po formalnym złożeniu wniosku do Urzędu. To pierwszy przypadek w 2021 r., kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy.

Pod koniec lutego br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiadał, że do końca I kwartału powinno się rozstrzygnąć czy decyzję w sprawie koncentracji z PGNiG podejmie UOKiK.

W ocenie koncernu, wówczas droga do przejęcia PGNiG będzie zdecydowanie krótsza i mniej skomplikowana.

W połowie lipca br. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG. Skarb Państwa posiada 71,88% udziału w kapitale zakładowym PGNiG.

Źródło: