Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego.

Z dniem zatwierdzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 5 listopada 2014 r.

   Pobierz Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej:

Źródło: BBN