Niszczyciel typu Arleigh Burke / Portal Stoczniowy

21 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz Bath Iron Works pod­pi­sali aneks do wie­lo­let­niej umowy w spra­wie zamó­wie­nia i budowy dla US Navy kolej­nego nisz­czy­ciela rakie­to­wego typu Arleigh Burke.

Okręt, noszący obec­nie ozna­cze­nie tak­tyczne DDG 132, będzie kosz­to­wać Pentagon 910,7 mln dola­rów i ma zostać dostar­czony w maju 2026 roku. Jednostka ma repre­zen­to­wać wer­sję Flight III, która otrzyma wiele nowych (dla typu) roz­wią­zań tech­nicz­nych. Bazowy kon­trakt na wie­lo­let­nią budowę przy­naj­mniej dzie­się­ciu jed­no­stek został zawarty we wrze­śniu.

Na jego mocy Bath Iron Works otrzy­mał zle­ce­nie na budowę czte­rech nisz­czy­cieli, które mają zostać dostar­czone do czerwca 2028 roku. Dzięki wie­lo­let­nim kon­trak­tom oszczęd­no­ści Departamentu Obrony sza­co­wane są na około 70 – 100 mln dola­rów na poje­dyn­czym nisz­czy­cielu typu Arleigh Burke. Powyższe jed­nostki są i będą przez wiele lat końmi robo­czymi US Navy – do ich głów­nych zadań należy m.in. eskorta zespo­łów i kon­wo­jów, zwal­czane celów bali­stycz­nych i powietrz­nych, nisz­cze­nie celów naziem­nych.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych. Fot.: US Navy.