US Navy / Portal Stoczniowy

20 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Boeing pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji i dostawy dla US Navy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych F/A-18E/F Super Hornet.

Powyższa umowa, o war­to­ści 4 mld dola­rów, obej­muje pro­duk­cję 78 samo­lo­tów (61 F/A-18E i 17 F/A-18F), które mają zostać dostar­czone kwiet­nia 2024 roku. W momen­cie pod­pi­sa­nia uru­cho­miono pierw­szą tran­szę środ­ków – 1,5 mld dola­rów. Wszystkie mają zostać wyko­nane w stan­dar­dzie Block III, cha­rak­te­ry­zu­ją­cym się zwięk­szo­nym resur­sem tech­nicz­nym (10 tys. godzin), a także nowym wypo­sa­że­niem pokła­do­wym.

Może Cię zainteresować:

US Navy: dwa miliardy dolarów na okręty podwodne typu Virginia

US Navy: dwa miliardy dolarów na okręty podwodne typu Virginia

20 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Boeing pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji i dostawy dla US Navy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych F/A-18E/F Super Hornet. Czytaj dalej

Nowa par­tia samo­lo­tów ma pozwo­lić na zacho­wa­nie zdol­no­ści ope­ra­cyj­nych US Navy. Obecnie naj­star­sze F/A-18E/F Super Hornet zaczy­nają tra­fiać na prace remon­towo-moder­ni­za­cyjne, które mają pozwo­lić na ich dal­szą eks­plo­ata­cję. Dodatkowo do służby są wdra­żane F-35C Lightning II.

Kontrakt na Super Hornety, zapo­wia­dany od dłuż­szego czasu, pozwoli na wydłu­że­nie życia linii mon­ta­żo­wej miesz­czą­cej się w zakła­dach Boeinga w St. Louis – obec­nie reali­zuje poje­dyn­cze zle­ce­nia na rzecz US Navy i roz­po­częła prace przy pro­duk­cji pierw­szych maszyn dla dru­giego klienta eks­por­to­wego (Kuwejtu). Cały czas pro­du­cent oraz rząd Stanów Zjednoczonych pro­wa­dzą dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe, które zmie­rzają do zdo­by­cia nowych kon­trak­tów, wśród nich wymie­nia się Indie, Republikę Federalną Niemiec, Szwajcarię czy Finlandię.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.