USS St. Louis / Portal Stoczniowy

15 grud­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS St.Louis, dzie­sią­tego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy.

Może Cię zainteresować:

Prototypowa korweta rakietowa typu Karakurt włączona do służby w rosyjskiej marynarce

Prototypowa korweta rakietowa typu Karakurt włączona do służby w rosyjskiej marynarce

15 grud­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS St.Louis, dzie­sią­tego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy. Czytaj dalej

Jest to siódmy okręt, który otrzy­mał nazwę na cześć mia­sta nad rzeką Mississippi. Budowa jed­nostki roz­po­częła się na początku 2017 roku, a uro­czy­ste poło­że­nie stępki miało miej­sce 17 maja 2017 roku. Podobnie jak inne okręty typu Freedom ma tra­fić do Floty Atlantyku – głów­nymi rejo­nami dzia­łań ope­ra­cyj­nych mają być Karaiby, Europa oraz rejon Bliskiego Wschodu.

Obecnie w stoczni Marinette Marine pro­wa­dzone są prace przy sied­miu okrę­tach typu Freedom prze­zna­czo­nych dla US Navy oraz czte­rech jed­nost­kach eks­por­to­wej wer­sji MMSC dla Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo Departament Obrony zamó­wił kolejne dwa okręty, a wkrótce można spo­dzie­wać się zamó­wie­nia na ostat­nią parę.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.