Okręty podwodne typu Virginia / Portal Stoczniowy

18 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz General Dynamics Electric Boat pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie dal­szego finan­so­wa­nia pro­gramu budowy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych typu Virginia.

Może Cię zainteresować:

Stocznia Ingalls Shipbuilding rozpoczyna budowę desantowca typu America dla US Navy

Stocznia Ingalls Shipbuilding rozpoczyna budowę desantowca typu America dla US Navy

18 marca Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz General Dynamics Electric Boat pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie dal­szego finan­so­wa­nia pro­gramu budowy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych typu Virginia. Czytaj dalej

W ramach mar­co­wej umowy, o war­to­ści 2 mld dola­rów, stocz­nia w Groton będzie pro­wa­dzić dal­sze prace nad zaku­pami mate­ria­łów prze­zna­czo­nych dla dzie­się­ciu jed­no­stek zna­nych obec­nie pod nume­rami tak­tycz­nymi SSN 802 – 811. Powyższe zle­ce­nie obej­muje finan­so­wa­nie do końca 2023 roku, cała par­tia ma sta­no­wić wer­sję Block V, która może być ostat­nią w histo­rii pro­gramu – obec­nie Departament Obrony roz­waża bowiem opra­co­wa­nie nowego typu wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych kry­ją­cych się pod ozna­cze­niem SSN(X) lub dal­szą moder­ni­za­cją bazo­wego pro­jektu.

Obecnie w US Navy znaj­duje się sie­dem­na­ście okrę­tów typu Virginia, naj­now­szy z nich (USS South Dakota) wszedł do służby w lutym bie­żą­cego roku. W róż­nych sta­diach budowy znaj­duje się kolej­nych dzie­więć jed­no­stek, które powstają w stocz­niach General Dynamics Electric Boat w Groton oraz Huntington Ingalls Industries w Newport News.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.