5 lipca br. US Navy poin­for­mo­wała o pierw­szej pró­bie ognio­wej kie­ro­wa­nego poci­sku prze­ciw­lot­ni­czego RIM-162 ESSM Block 2, który sta­nowi nową wer­sję powyż­szej rodziny.

W cza­sie ćwi­czeń pocisk prze­chwy­cił cel lata­jący BQM-74E i był poprze­dzony dwoma pró­bami tele­me­trycz­nymi, które miały miej­sce w czerwcu 2017 roku. Całość ma pozwo­lić na zatwier­dze­nie pro­jektu i uru­cho­mie­nie pro­duk­cji seryj­nej, który obej­muje sze­roką koope­ra­cję dwu­na­stu państw świata. Gotowość ope­ra­cyjna pierw­szych z nich ma zostać ogło­szona w 2020 roku.

RIM-162 ESSM Block 2 otrzy­mał nowy układ napro­wa­dza­nia, obej­mu­jący kie­ro­wa­nie aktywne oraz pół­ak­tywne. Dzięki temu zwięk­szona zosta­nie szyb­kość reak­cji, gdyż ogra­ni­czona zosta­nie potrzeba wyko­rzy­sta­nia sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych nosi­ciela.

Pociski RIM-162 ESSM Block 1 tra­fiły do uzbro­je­nia w 2002 roku. Debiutem bojo­wym był paź­dzier­nik 2016 roku, kiedy USS Mason wyko­rzy­stał broń do obrony przed prze­ciw­o­krę­to­wymi poci­skami wystrze­lo­nymi w kie­runku jed­nostki przez rebe­lian­tów z Jemenu. Obecnie lista użyt­kow­ni­ków obej­muje Tajlandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonię, Turcję, Hiszpanię, Norwegię, Holandię, Grecję, Niemcy, Danię, Kanadę, Australię oraz Stany Zjednoczone. W przy­padku zakupu fre­gat typu Adelaide, do powyż­szego grona będzie mogła dołą­czyć także Polska.

Źródło: zbiam.pl