Seahawk / Portal Stoczniowy

14 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin zawarli kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji kolej­nych wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk, które tra­fią do lot­nic­twa mor­skiego tego kraju.

Umowa ma war­tość 382 mln dola­rów i zakłada pro­duk­cję oraz dostawę ośmiu wiro­pła­tów, które tra­fią do zama­wia­ją­cego do wrze­śnia 2020 roku. Ich zakup został auto­ry­zo­wany przez Kongres i ma na dwa cele, po pierw­sze uzu­peł­nie­nie strat ope­ra­cyj­nych (dotych­czas US Navy utra­ciła przy­naj­mniej cztery MH-60R Seahawk), a po dru­gie utrzy­ma­nie linii mon­ta­żo­wej w ruchu, co ma umoż­li­wić zdo­by­cie czasu na zakon­trak­to­wa­nie umów eks­por­to­wych. Brak zle­ceń powo­duje bowiem, że jesz­cze do nie­dawna pro­du­cent pla­no­wał zakoń­cze­nie pro­duk­cji w grud­niu 2019 roku.

Może Cię zainteresować:

Novatek zwiększa zysk i kontynuuje inwestycje w ramach Jamał LNG

Novatek zwiększa zysk i kontynuuje inwestycje w ramach Jamał LNG

14 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin zawarli kon­trakt w spra­wie pro­duk­cji kolej­nych wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych MH-60R Seahawk, które tra­fią do lot­nic­twa mor­skiego tego kraju. Czytaj dalej

Dotychczas kon­cern Lockheed Martin, który prze­jął firmę Sikorsky, dostar­czył US Navy 280 MH-60R Seahawk, a także zre­ali­zo­wał dwie umowy eks­por­towe – do Australii oraz Danii. Obecnie głów­nym pro­gra­mem jest pro­duk­cja MH-60R dla Arabii Saudyjskiej.

Producent cały czas poszu­kuje ryn­ków zbytu, wśród kie­run­ków mar­ke­tin­go­wych wymie­nia się m.in. Meksyk, Tajwan, Wietnam, Indie, Republikę Korei oraz Republikę Federalną Niemiec.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.