USS South Dakota / Portal Stoczniowy

2 lutego w bazie US Navy w Groton odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego USS South Dakota – sie­dem­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Virginia.

Może Cię zainteresować:

US Navy: 17. okręt podwodny klasy Virginia odebrany przez marynarkę [WIDEO]

US Navy: 17. okręt podwodny klasy Virginia odebrany przez marynarkę [WIDEO]

2 lutego w bazie US Navy w Groton odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego USS South Dakota – sie­dem­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Virginia. Czytaj dalej

Okręt został zamó­wiony w grud­niu 2008 roku i został zbu­do­wany przez stocz­nię General Dynamics Electric Boat w Groton. Położenie stępki miało miej­sce w kwiet­niu 2016 roku, a wodo­wa­nie 14 paź­dzier­nika 2017 roku. Jednostka repre­zen­tuje wer­sję Block III, która cha­rak­te­ry­zuje się prze­pro­jek­to­waną czę­ścią dzio­bową, gdzie zna­lazł się zmo­der­ni­zo­wany sonar oraz dwa moduły pio­no­wych wyrzutni rakie­to­wych prze­zna­czo­nych dla poci­sków Tomahawk.

Dodatkowo USS South Dakota otrzy­mała także nowy pęd­nik wod­no­stru­mie­niowy, który został opra­co­wany na zle­ce­nie agen­cji DARPA. Według zało­żeń ma pozwo­lić na ogra­ni­cze­nie kosz­tów budowy tej czę­ści okrętu, a także kosz­tów pro­duk­cji. Dodatkowo ma popra­wić cha­rak­te­ry­styki aku­styczne, czy­niąc jed­nostkę jesz­cze cich­szą.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.