USS Wichita / Portal Stoczniowy

12 stycz­nia w bazie US Navy w Mayport na Florydzie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w ame­ry­kań­skiej flo­cie wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Wichita (LCS 13), kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Freedom.

Okręt został zamó­wiony w 2013 roku, a jego budowa roz­po­częła się w pod koniec 2014 roku. Uroczyste poło­że­nie stępki odbyło się w lutym 2015 roku, a wodo­wa­nie 17 wrze­śnia 2016 roku. Podobnie jak inne okręty typu Freedom powstał w stoczni Marinette Marine, która współ­pra­cuje z kon­cer­nem Lockheed Martin. USS Wichita jest siód­mym okrę­tem powyż­szego typu, który tra­fił do US Navy, kolej­nych osiem zostało już zakon­trak­to­wa­nych, a dodat­kowo Lockheed Martin roz­po­czął już prace nad budową czte­rech eks­por­to­wych dla Arabii Saudyjskiej.

USS Wichita jest pierw­szym nowym okrę­tem, który został wcie­lony do służby w US Navy w bie­żą­cym roku. W naj­bliż­szych tygo­dniach flota otrzyma for­mal­nie trzy kolejne jed­nostki pły­wa­jące – nisz­czy­ciel USS Michael Monsoor (DDG 1001), ato­mowy okręt pod­wodny USS South Dakota (SSN 790) oraz wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Tulsa (LCS 16).

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.