W ramach VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywy rozwoju” odbył się panel poświęcony problematyce morskiej energetyki wiatrowej (MEW) pt: Morska Energetyka Wiatrowa – szanse, wyzwania, zagrożenia.

Panel otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol RABENDA, który wyraził pełne wsparcie dla realizacji ambitnych, wielopłaszczyznowych projektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej o kluczowym znaczeniu dla transformacji energetycznej.

Prezes Zarządu PGE Baltica, Monika MORAWIECKA w odniesieniu do trzech kwartałów funkcjonowania zapisów „Ustawy o Promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z MEW” pozytywnie oceniła jej rolę jako dokumentu tworzącego podstawy i będącego swego rodzaju fundamentem dla przewidywalności rozwoju sektora w Polsce w perspektywie długoterminowej. Prezes MORAWIECKA wskazała na dostrzegalne w branży przekonanie o potrzebie i woli współpracy w celu rozwoju sektora ukierunkowanego po pierwsze na wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, po drugie zaś kontrybucji do gospodarki krajowej i rozwoju przemysłu.

Pani Prezes zwróciła uwagę na kwestie administracyjne leżące poza obszarem kompetencji PGE Baltica jako wyzwanie w zakresie terminowej realizacji założonych harmonogramów projektów. Także niedotrzymanie terminów realizacji rozbudowy sieci przesyłowej wpłynie bezpośrednio na brak możliwości wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Innym wyzwaniem związanym z dynamicznym rozwojem sektora na świecie jest zapewnienie łańcucha dostaw dla ogromnych projektów realizowanych w podobnym czasie.

Dyrektor w Polenergia S.A. Maciej STRYJECKI wskazał na znaczenie współpracy i koordynacji pomiędzy administracją, spółkami skarbu państwa, podmiotami prywatnymi oraz inwestorami zagranicznymi w sprawnej realizacji projektów bałtyckich i minimalizacji wpływów skumulowanych wielu czynników. Wąskie gardła logistyczne, zidentyfikowane zostały jako kolejne zagrożenia w realizacji inwestycji w wind offshore na polskich obszarach morskich. Dyrektor wskazał na ambitne plany łańcucha dostaw obejmujące wysoki poziom zaangażowania lokalnych podmiotów gospodarczych w inwestycjach Polenergii. Jako rozwiązanie najtańsze spółka dostrzega wykorzystanie polskich portów morskich, które jednak wymagają dostosowania do roli portu instalacyjnego (Gdynia) i serwisowego (Łeba wskazana jako port dedykowany obsłudze farm Polenergii). Z perspektywy Polenergii dostrzegalne jest także niewystarczające przygotowanie polskich podmiotów w ramach local content i związana z tym potrzeba budowania kompetencji w drodze rozwoju samodzielnego lub we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Janusz GAJOWIECKI, w przededniu podpisania przez sygnatariuszy polskiego sector deal w postaci „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju MEW” wskazał na rolę swoistej mapy drogowej skonkretyzowanych działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów strategicznych przy jednoczesnym maksymalnym pobudzeniu gospodarki. Ponadto dokument otwiera kierunek budowania pozycji bałtyckiego lidera rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic, Grzegorz STRZELCZYK zaprezentował plany spółki w obszarze zmiany profilu z wydobycia węglowodorów i gazu naturalnego ze złóż położonych pod dnem morskim w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na budowę obsługę i serwisowanie obiektów MEW. Doświadczenie w prowadzeniu prac offshore spółka LOTOS ma zamiar spożytkować w wykorzystaniu szansy jakie tworzy rynek morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie 50-60 lat (przygotowanie, budowa, działalność operacyjna i deinstalacja farm). LOTOS wskazuje przy tym na potrzebę pozyskania jednostek dostosowanych do instalacji turbin o dużych mocach min. 15 MW (jednostka do instalacji fundamentów WTFIV, jednostka do instalacji turbin WTIV, jednostka do serwisowania i utrzymania infrastruktury MEW-SOV). Zagrożenia obejmują harmonogramy i czas realizacji zamówień w zestawieniu z kondycją polskich stoczni oraz potrzebę zmian przepisów dot. rejestru oraz kosztów zatrudniania załóg (tworzenie korzystnych warunków dla armatorów).

Dyrektor Zarządzający BalticWind.EU, Paweł WRÓBEL jako przesłankę dla powstania platformy wskazał niewystarczająco postrzegany problem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w ujęciu transgranicznym – bałtyckim. Realizacja tak ogromnych inwestycji w wielu krajach regionu w tej samej perspektywie czasu wymaga śledzenia regulacji, analizy projektów, budowania wiedzy w celu lepszej koordynacji.

Autorem i moderatorem panelu był kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza).

Autor: Rafał Miętkiewicz