Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 254,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 49,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,64 mln zł wobec 17,4 mln zł straty rok wcześniej.

“W 2019 r. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji kontynuowała swoje działania na wdrażaniu opublikowanego 6 lutego 2018 r. planu restrukturyzacyjnego ‘Budujemy mosty’, sporządzonego w ramach postępowania sanacyjnego otwartego […] 17 listopada 2017 r., którego zwieńczeniem stało się przyjęciu układu z dnia 10 lipca 2019 r. […] W określonym w umowie restrukturyzacyjnej terminie Spółka zrealizowała z sukcesem pierwszą transzę wypłaty środków dla wierzycieli. […] Podjęte działania handlowe i produkcyjne przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez spółkę jednostkowego dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 2 521 tys. zł, przy saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień bilansowy na poziomie 5 760 tys. zł. Wynik finansowy netto spółki wyniósł 254 353 tys. zł i był w dużej mierze efektem jednorazowego zdarzenia w postaci odniesienia do ksiąg rachunkowych wspomnianego układu z wierzycielami, którzy zgodzili się na warunkowe umorzenie zadłużenia w kwocie 254 733 tys. zł” – napisał prezes Ryszard Matyka w liście załączonym do raportu rocznego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,52 mln zł w 2019 r. wobec 65,36 mln zł rok wcześniej.

“W 2019 roku większość wypracowanych przychodów pochodziła z segmentu Infrastruktura, w ramach którego realizowane były szeroko rozumiane usługi budowlane w zakresie specjalistycznego budownictwa inżynieryjnego. Wartość przychodów ukształtowała się na poziomie 37 037 tys. zł, co w porównaniu z 34 333 tys. zł w 2018 roku oznacza wzrost o 7,9%. Wartość przychodów osiągniętych z segmentu Marine&Offshore, w ramach którego wytwarzane są konstrukcje dla morskiego przemysłu wydobywczego, konstrukcje statków, dźwigów portowych i stoczniowych, czy ramp załadowczych w 2019 roku wyniosła 8 586 tys. zł i była niższa niż w porównywalnym okresie 2018 roku o 7 831 tys. zł (spadek o 47,7%). Kolejnym istotnym segmentem w działalności grupy jest segment Budownictwo przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne, inne, który obejmuje prefabrykację i montaż hal przemysłowych, widowiskowo-sportowych, belek konstrukcyjnych, kontenerowych systemów hotelowych, jak również konstrukcji dla budownictwa hydrotechnicznego. W 2019 r. przychody z tego segmentu wyniosły 10 706 tys., co oznacza wzrost w porównaniu do 2018 r. o 2 370 tys. zł. Przychody osiągnięte z segmentu Inne uległy wzrostowi w stosunku do danych z 2018 roku i wyniosły 9 188 tys. zł (wzrost o 2 917 tys. zł)” – czytamy w raporcie.

“W 2019 roku, podobnie do roku poprzedniego, grupa osiągnęła wyższe przychody z kontraktów realizowanych na zlecenie krajowych kontrahentów, niż zagranicznych. Udział przychodów z rynku polskiego wyniósł 50,9%, zaś z zagranicy osiągnął 49,1%. Wartość przychodów od kontrahentów polskich spadła z 38 805 tys. zł w 2018 r. do 33 378 tys. zł w roku bieżącym natomiast przychody z zagranicy wzrosły o 5 587 tys. zł do 32 139 tys. zł (wzrost o 21%). Najwięcej przychodów w 2019 roku, w wysokości 15 407 tys. zł, grupa osiągnęła od kontrahentów pochodzących z Norwegii. Przychody z Litwy wzrosły o 7 766 tys. zł, a z Hiszpanii i Niemiec spadły o 7 241 tys. zł i 6 736 tys. zł” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 254,35 mln zł wobec 22,28 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: ISBnews