Malta Patrolowiec / Portal Stoczniowy

18 stycz­nia wła­dze Malty poin­for­mo­wały o pod­pi­sa­niu kon­traktu na budowę dru­giego okrętu patro­lo­wego prze­zna­czo­nego dla sił mor­skich tego wyspiar­skiego pań­stwa.

Może Cię zainteresować:

Navantia za 2,2 mld dolarów zbuduje pięć korwet dla Arabii Saudyjskiej. Ruszyła produkcja pierwszej

Navantia za 2,2 mld dolarów zbuduje pięć korwet dla Arabii Saudyjskiej. Ruszyła produkcja pierwszej

18 stycz­nia wła­dze Malty poin­for­mo­wały o pod­pi­sa­niu kon­traktu na budowę dru­giego okrętu patro­lo­wego prze­zna­czo­nego dla sił mor­skich tego wyspiar­skiego pań­stwa. Czytaj dalej

Umowa ma war­tość 35 mln euro, a budowę zre­ali­zuje wło­ska stocz­nia Cantiere Naval Vittoria. Jednostka ma peł­nić zada­nia patro­lowe na wodach tery­to­rial­nych o dołą­czy dwóch innych patro­low­ców eks­plo­ato­wa­nych przez siły mal­tań­skie. Większość fun­du­szy prze­zna­czo­nych na jego budowę sta­nowi dota­cja Unii Europejskiej, według pla­nów wej­dzie do służby w dru­giej poło­wie 2020 roku.

Nowa jed­nostka, ozna­czona jako P71, ma posia­dać kadłub o dłu­go­ści 75 metrów i roz­wi­jać pręd­kość ponad 20 węzłów. Jego wypor­ność ma oscy­lo­wać na pozio­mie 1800 ton. Według pre­zen­to­wa­nych wizji arty­stycz­nych, na rufie znaj­dzie się także lądo­wi­sko dla śmi­głowca. Malta inwe­stuje w roz­wój sił patro­lo­wych, co ma zwią­zek z sytu­acją geo­po­li­tyczną na obsza­rze środ­ko­wej czę­ści Morza Śródziemnego.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.