PGZ Stocznia Wojenna / Portal Stoczniowy

Przedmiotem przetargu jest przeniesienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności do budynków, budowli oraz wszelkiej infrastruktury położonej przy ul. Śmidowicza 48 w Gdyni, wyszczególnionych w tabeli poniżej (tzw. tereny wschodnie Stoczni).

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są bezpośrednio przy nabrzeżu północnym w basenie IX Portu Gdynia. Znajdują się na nich m.in. budynki biurowe, hale magazynowe i produkcyjne oraz drogi i infrastruktura energetyczna.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 1. Organizatorem przetargu jest PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu, dokumentacja i Regulamin Przetargu dostępne są do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., Gdynia, ul. Śmidowicza 48.
 3. Wniosek o wydanie Regulaminu Przetargu wraz z załącznikami oraz wszelkimi dodatkowymi dokumentami winien być sporządzony na piśmie oraz dostarczony do siedziby PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o., Gdynia, ul. Śmidowicza 48.

3.1.  W zakresie żądania udostępnienia dodatkowych dokumentów wniosek winien szczegółowo wskazywać o jaki dokument chodzi oraz zawierać w tym zakresie uzasadnienie.

3.2.  Organizator udzieli, w terminie 3 dni roboczych, pisemnej odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany nie później niż  na tydzień przed dniem otwarcia ofert

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność  prawną.
 2. Oferty należy składać do dnia 11.05.2020 r.na adres PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., Gdynia, ul. Śmidowicza 48 w zamkniętej kopercie

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. ,

 1. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia

z dopiskiem na czerwono

„PRZETARG NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI”

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r.o godz. 14.00 w budynku biurowym PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. w sali konferencyjnej nr 705 na VI piętrze.
 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 85 000 0000 zł netto.
 3. Wadium przetargowe stanowi 10%Ceny zaoferowanej przez Oferenta.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, wskazanego powyżej, przelewem na konto PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o. o. o numerze 23 1130 1017 0020 1515 1720 0002w terminie do dnia 08.05.2020 r.
 5. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.
 6. Oferent może wziąć udział w wizji lokalnej przedmiotu przetargu przeprowadzonej w terminie uzgodnionym z Organizatorem przetargu, jednak nie później niż na 3 dni roboczeprzed terminem składania ofert. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z Piotrem Egiertem, Kierownikiem Działu Infrastruktury (DOI), Tel.: +48 58 625 81 14; Kom.: +48 691 485 870, pegiert@pgzsw.pl.

 

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny_Etapy Wydania
 2. Załącznik graficzny_Mapka

Źródło: PGZ SW