Sigma / Portal Stoczniowy

23 listo­pada w stoczni ASTIMAR w Salina Cruz w sta­nie Oaxaca odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty patro­lo­wej ARM Reformador, pierw­szej jed­nostki typo­sze­regu Sigma 10514 zamó­wio­nej przez arynarkę wojenną Meksyku.

Budowa jed­nostki roz­po­częła się w sierp­niu 2017 roku, po pod­pi­sa­niu kon­traktu pomię­dzy wła­dzami Meksyku oraz holen­der­skim kon­cer­nem stocz­nio­wym Damen. Zgodnie z zapi­sami umowy cztery moduły okrętu powstały, na mocy trans­feru tech­no­lo­gii, w Meksyku, a dwa kolejne w stoczni Damena w Vlissingen.

Może Cię zainteresować:

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

Indie kupują rosyjskie fregaty typu Admirał Grigorowicz uzbrojone w pociski manewrujące

23 listo­pada w stoczni ASTIMAR w Salina Cruz w sta­nie Oaxaca odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty patro­lo­wej ARM Reformador, pierw­szej jed­nostki typo­sze­regu Sigma 10514 zamó­wio­nej przez arynarkę wojenną Meksyku. Czytaj dalej
Jednostka otrzyma roz­bu­do­wane uzbro­je­nie pokła­dowe – obej­muje auto­ma­tyczną armatę Bofors kali­bru 57 mm, wyrzut­nię sys­temu RAM, pio­nową wyrzut­nię Mk.56 dla poci­sków Raytheon ESSM, prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków RGM-84 Harpoon Block II, a także wyrzut­nię dla lek­kich tor­ped Mk.54. Jednostka ma wypor­ność 2570 ton i pręd­kość mak­sy­malną 27 węzłów.

Według pla­nów, wypo­sa­ża­nie okrętu i próby mają zostać zre­ali­zo­wane w 2019 roku. Do służby ma tra­fić w 2020 roku. Obecnie toczy się dys­ku­sja o zaku­pie wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Sikorsky MH-60R Seahawk.

Dotychczas jed­nostki typo­sze­regu Sigma są eks­plo­ato­wane w Indonezji oraz Maroku. Obecnie Damen pro­muje swoje roz­wią­za­nia na innych ryn­kach, m.in. w Rumunii czy Polsce.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.

Marynarka wojenna – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.