Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczpospolitej Polskiej

Opłakując stratę kmdr rezerwy Macieja Janiaka, od razu myślimy o jego nieocenionym wkładzie w rozwój polskiej myśli morskiej i modernizację Marynarki Wojennej RP.

6 października, 2023

Materializują się prace, które rozpoczęliśmy z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 r. W opublikowanej wtedy Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego opowiedzieliśmy się za budową trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej.

27 lipca, 2021

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP inicjuje ważną debatę o przyszłości bezpieczeństwa morskiego Polski.

8 października, 2020

W celu skutecznej realizacji pozamilitarnych funkcji przez SM RP niezbędne jest zorganizowanie właściwego współdziałania pomiędzy tworzącymi je komponentami podległymi różnym ministerstwom i instytucjom. Dotyczy to również wypracowania i praktycznego sprawdzenia szczegółowych procedur regulujących postępowanie w różnych sytuacjach, z użyciem uzbrojenia włącznie.

8 października, 2020

Bezpieczeństwo morskie Polski w kontekście niedostatecznego potencjału Marynarki Wojennej- rekomendacje dotyczące rozwoju sił morskich.

2 października, 2020

Niezbędna koordynacja służb i instytucji wchodzących w skład SM RP, w celu wzmocnienia wysiłków na rzecz budowania pozytywnego obrazu kultury morskiej w przestrzeni społeczno-kulturowej.

15 września, 2020

Oczekiwane zdolności w przestrzeni gospodarczej w krajach o wysokim stopniu świadomości morskiej, stanowią istotny element systemu zdolności państwa, zapewniającego harmonijny rozwój morskich sektorów gospodarki.

8 września, 2020

O zdolnościach Marynarki Wojennej, która stanowi najbardziej wszechstronny rodzaj Sił Zbrojnych RP.

2 września, 2020

Z przedstawionego w części 10 układu interesów narodowych w obszarze bezpieczeństwa morskiego RP wynikają odpowiadające im cele strategiczne mające wymiar narodowy, regionalny i globalny.

25 sierpnia, 2020

Najważniejszymi determinantami wyboru kierunków rozwoju SM RP powinny być precyzyjnie zdefiniowane, określone i powszechnie akceptowane interesy i cele morskie państwa.

21 sierpnia, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.