Materializują się prace, które rozpoczęliśmy z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 r. W opublikowanej wtedy Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego opowiedzieliśmy się za budową trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej.

27 lipca, 2021

Niniejsza Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP to efekt prac zespołu autorskiego złożonego z ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Marynarki Wojennej, Rady Budowy Okrętów i Instytutu gen. Józefa Hallera, wspomaganych wiedzą oraz doświadczeniem przedstawicieli innych resortów i instytucji. Jest to propozycja wdrożenia systemowych działań państwa w obszarze bezpieczeństwa morskiego, w szczególności w zakresie przeznaczenia i wykorzystania […]

8 października, 2020

W celu skutecznej realizacji pozamilitarnych funkcji przez SM RP niezbędne jest zorganizowanie właściwego współdziałania pomiędzy tworzącymi je komponentami podległymi różnym ministerstwom i instytucjom. Dotyczy to również wypracowania i praktycznego sprawdzenia szczegółowych procedur regulujących postępowanie w różnych sytuacjach, z użyciem uzbrojenia włącznie.

8 października, 2020

Bezpieczeństwo morskie Polski w kontekście niedostatecznego potencjału Marynarki Wojennej- rekomendacje dotyczące rozwoju sił morskich.

2 października, 2020

Niezbędna koordynacja służb i instytucji wchodzących w skład SM RP, w celu wzmocnienia wysiłków na rzecz budowania pozytywnego obrazu kultury morskiej w przestrzeni społeczno-kulturowej.

15 września, 2020

Oczekiwane zdolności w przestrzeni gospodarczej w krajach o wysokim stopniu świadomości morskiej, stanowią istotny element systemu zdolności państwa, zapewniającego harmonijny rozwój morskich sektorów gospodarki.

8 września, 2020

O zdolnościach Marynarki Wojennej, która stanowi najbardziej wszechstronny rodzaj Sił Zbrojnych RP.

2 września, 2020

Z przedstawionego w części 10 układu interesów narodowych w obszarze bezpieczeństwa morskiego RP wynikają odpowiadające im cele strategiczne mające wymiar narodowy, regionalny i globalny.

25 sierpnia, 2020

Najważniejszymi determinantami wyboru kierunków rozwoju SM RP powinny być precyzyjnie zdefiniowane, określone i powszechnie akceptowane interesy i cele morskie państwa.

21 sierpnia, 2020

Obecnie pierwszoplanowym problemem SM RP, a zwłaszcza MW RP, nie jest brak nowych okrętów, ale brak szeroko pojętej świadomości morskiej. Dlatego potrzeba istnienia floty i kreatywnego wykorzystywania zasobów, które posiadamy, jak również tych, które planujemy pozyskać, nie jest właściwie artykułowana.

18 sierpnia, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.