30 stycz­nia fran­cu­ski urząd zamó­wień woj­skowy DGA poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na zakup czte­rech okrę­tów wspar­cia logi­stycz­nego nowej gene­ra­cji, które zostaną dostar­czone przez fran­cu­sko-wło­skie kon­sor­cjum stocz­niowe.

Może Cię zainteresować:

Saab i Lockheed Martin wybrane do współpracy nad systemem walki fregat typu Hunter

Saab i Lockheed Martin wybrane do współpracy nad systemem walki fregat typu Hunter

30 stycz­nia fran­cu­ski urząd zamó­wień woj­skowy DGA poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu na zakup czte­rech okrę­tów wspar­cia logi­stycz­nego nowej gene­ra­cji, które zostaną dostar­czone przez fran­cu­sko-wło­skie kon­sor­cjum stocz­niowe. Czytaj dalej

Projekt ma war­tość 1,7 mld euro, a głów­nym wyko­nawcą zosta­nie kon­cern Naval Group. Jednostki powstaną w stoczni Chantiers de l’Atlantique, a koope­ran­tem został wło­ski kon­cern Fincantieri. Pierwsza para ma zostać dostar­czona do 2025 roku, wszyst­kie będą bazo­wać na pro­jek­cie okrętu zaopa­trze­nio­wego ITS Vulcano, który obec­nie powstaje na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Włoch. W sze­re­gach Marine Nationale nowe jed­nostki zastą­pią zaopa­trze­niowce typu Durance.

Według czę­ści publi­ka­cji, główną róż­nicą mię­dzy wer­sją wło­ską i fran­cu­ską będzie insta­la­cja uzbro­je­nia pokła­do­wego przez Francuzów. Pozostałe ele­menty oraz cha­rak­te­ry­styka tech­niczna nie zostały obec­nie upu­blicz­nione.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.