FREMM / Portal Stoczniowy

26 stycz­nia w stoczni kon­cernu Fincantieri w Riva Trigoso odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty rakie­to­wej ITS Spartaco Schergat, dzie­wią­tej jed­nostki typu FREMM budo­wa­nej na zamó­wie­nie Marynarki Wojennej Włoch.

Okręt powstaje w wer­sji wie­lo­za­da­nio­wej i ma zostać wcie­lony do służby w kwiet­niu 2020 roku. Łącznie Włosi zamó­wili dzie­sięć fre­gat powyż­szego typu, spo­śród nich w linii znaj­duje się już sie­dem. We wło­skiej flo­cie zastę­pują jed­nostki typów Lupo oraz Maestrale. Umowa na ostat­nią parę (dzie­wiątą i dzie­siątą fre­gatę) została zawarta w 2015 roku, nato­miast budowa roz­po­częła się na prze­ło­mie 2016 i 2017 roku.

Obecnie fre­gaty typo­sze­regu FREMM są eks­plo­ato­wane przez siły mor­skie czte­rech państw świata. Partnerzy pro­gramu (Włochy oraz Francja) zamó­wili osiem­na­ście jed­no­stek (10 dla Włoch oraz 8 dla Francji), które powstają w stocz­niach lokal­nych. Dodatkowo Francuzi sprze­dali dwie fre­gaty do Egiptu oraz Maroka – w obu przy­pad­kach zostały zbu­do­wane przez (obecną) firmę Naval Group w Lorient. Włosi pro­mują pro­jekt także na innych ryn­kach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ramach pro­gramu FFG(X) poszu­ki­wany jest dostawca dwu­dzie­stu fre­gat rakie­to­wych nowej gene­ra­cji.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.