ESSM Squadron 2020 / Portal Stoczniowy

21 lutego Ministerstwo Obrony Finlandii poin­for­mo­wało, że pod­sta­wo­wym sys­te­mem obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej pro­jek­to­wa­nych kor­wet rakie­to­wych typu Pohjanmaa będzie Raytheon ESSM.

Obecnie Helsinki nie poin­for­mo­wały o szcze­gó­łach przy­szłej umowy. Według budżetu, zakup ESSM wraz z wypo­sa­że­niem dodat­ko­wym (opro­gra­mo­wa­nie, czę­ści zamienne, poci­ski, wyrzut­nie) ma pochło­nąć kwotę około 83 mln Euro. System ma tra­fić na pokłady wszyst­kich czte­rech kor­wet.

Może Cię zainteresować:

Marynarka wojenna Finlandii – niewielka, ale nowoczesna siła na Bałtyku [ANALIZA]

Marynarka wojenna Finlandii – niewielka, ale nowoczesna siła na Bałtyku [ANALIZA]

21 lutego Ministerstwo Obrony Finlandii poin­for­mo­wało, że pod­sta­wo­wym sys­te­mem obrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej pro­jek­to­wa­nych kor­wet rakie­to­wych typu Pohjanmaa będzie Raytheon ESSM. Czytaj dalej

Lutowa decy­zja o wybo­rze ESSM jako uzbro­je­nia prze­ciw­lot­ni­czego i prze­ciw­ra­kie­to­wego jest kolej­nym ele­men­tem doty­czą­cym upu­blicz­nia­nia danych o kor­we­tach. W lipcu 2018 roku Finowie ogło­sili dostaw­ców tor­ped oraz poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych. Kontrakt na budowę jed­no­stek ma zostać pod­pi­sany w bie­żą­cym roku, o ile nie doj­dzie to opóź­nień na eta­pie nego­cja­cji ze stocz­nią oraz dostawcą sys­temu kie­ro­wa­nia walką. Całkowity budżet na jed­nostki osza­co­wano na 1,2 mld euro.

RIM-162 ESSM jest popu­lar­nym środ­kiem obrony powietrz­nej sił mor­skich. Trafił do uzbro­je­nia m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Danii, Niemiec, Grecji, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Turcji, Japonii, Tajlandii. Dodatkowo zamó­wie­nia na nie zło­żyły także Meksyk oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródło: Zespół Badań i Analiz Militarnych.